1857-1882: Charles de Kerchove de Denterghem

Gentcharlesdekerchovemarcelfb

Karel de Kerchove (Gent 1819-1882) was burgemeester van 1857 tot 1881. In 1975 waren de schepenen A. Wagener, Hoogleraar; D. Levison, koopman; L. Vermande!, advocaat en L. Pickaert, brouwer.

Mgr. Henri Bracq (Gent, 1804) was de 22ste bisschop te Gent (1865-1888).

1 januari 1867. Na de verkiezingen voor de gemeenteraad in 1866 blijft Ch. de Kerchove burgemeester. De schepenen zijn : Charles Andries (openbare werken), Aug. Wagener (onderwijs en schone kunsten), Arm. De Leu (burgerlijke stand) en Aug. De Cock (financiën). Gemeenteraadslid Julien Martens zal zijn ontslag indienen wegens zijn benoeming tot vrederechter te Deinze, terwijl schepen Ch. Andries zal benoemd worden tot rector van de universiteit en als schepen zal vervangen worden door Paul Voituron op 29.10.1867.

23 september 1873. Te Gent huwde Louise de Kerchove, dochter van de burgemeester, met Hippoliet Lippens, advocaat en zoon van Aug. Lip-pens, gewezen volksvertegenwoordiger en burgemeester van Moerbeke. Alzo ontstaat een dubbele familieband, want Oswald de Kerchove huwde met de dochter van Aug. Lippens.

Gent telde 130082 inwoners op 31 december 1874. Voor 1875 was het aantal geboorten 4430 (of 34,06 per 1000 inwoners), hiervan stierven ongeveer 40% voor hun vijfde levensjaar. Een vijfde van de bevolking woonde in beluiken.

De begroting van 1875 leert ons het één en ander. De inkomsten beliepen 2937856 fr. (72.828€) : ongeveer de helft hiervan kwam van het gemeentefonds opgericht bij wet van 1860 na afschaffing van de oktrooirechten. De belasting op de 4173 dienstboden bracht 46567 fr op. Voor de 1032 paarden werd 20430 fr betaald, terwijl de 2649 belastbaren voor de verkoop van sterke drank en tabak 62408 fr betaalden. De ontvangsten in 1875 betreffende de trammaatschappij bedroegen 306250 fr. Hiervan werd 5% of 15312 fr.gestort in de stadskas. De uitgaven beliepen 2896538 fr. De voornaamste posten waren:

politie en brandweer: 521886 fr

onderwijs: 728310 fr

interesten en aflossen van de schulden: 780669 fr

Einde 1875 was de stad verlicht door 1628 gaslantaarns en 254 petroleumlampen. De universiteit telde 530 studenten. Hiervan volgden 230 de lessen in de school voor burgerlijke genie. De faculteit van de rechten telde 91 studenten en de faculteit voor geneeskunde 86 studenten. Voor de gezondheid van de bevolking zorgden 74 geneesheren, 39 apothekers, 14 tandmeesters en 13 vroedvrouwen. In de haven van Gent kwamen 425 schepen binnen met 110066 ton. De voornaamste landen van herkomst waten: Engeland met 201 schepen, Duitsland met 72 schepen, Noorwegen met 43 schepen en Rusland met 22 schepen. Te Gent verschenen niet minder dan negen kranten :. drie neutrale, drie met een katholieke en drie met een liberale strekking. De neutrale bladen waren de Gazette van Gent van E. Vanderhaeghen (Veldstraat 66, Gent), de Gentschen Mercurius (verscheen van 1826 tot 1885) en het Volksblad van Gent (verscheen van 1870 tot 1914). Bij de katholieke bladen vinden we Le Bien Public (verscheen van 1853 tot 1940), Le Nouvelliste de Gand (verscheen van 1841 tot 1879) en het Fondsenblad (verscheen van 1870 tot 1914 ). Van liberale strekking waren La Flandre Libérale (opgericht in 1874) de Journal de Gand (verscheen van 1856 tot 1914) en De Stad Gent (verscheen van 1859 als opvolger van De Broedermin tot 1887). Deze negen kranten verschenen 6x per week. Naast deze negen kranten verschenen te Gent nog een viertal weekbladen nl. het neutrale Zondagsblad van Gent van adv. C. Leirens (verscheen van 1854 tot 1888), het katholieke weekblad De Vlaemsche Leeuw (van 1864 tot 1878), het liberale Volksbelang (verscheen van 1867) en Le Cercle Progressiste van Paul Voituron (verscheen van 1874 tot 1875 ).

5 juli 1898. Het gedenkteken nabij de Kortrijksepoort werd na twee wedstrijden toevertrouwd aan de heer Hippoliet Leroy. Op een breed voetstuk verheft zich een grote zuil, bekroond met “De Onsterfelijkheid”, die in de ene hand een palmtak houdt en met de andere het eeuwige firmament aanwijst. Het monument maakt een treffende indruk. Op het voetstuk prijkt in wit marmer het borstbeeld van wijlen graaf de Kerchovede Denterghem. Daaronder bevindt zich een groep van drie beelden: de nijverheid, het onderwijs en de schone kunsten, voorgesteld door drie maagden die hulde brengen aan de gewezen burgemeester. Ze zijn in witte steen, evenals het overige van het gedenkteken. Het geheel is ongeveer 17 meter hoog. Rond het voetstuk en onder de beelden zijn vier waterstralen welke de Schelde, de Leie, de Lieve en de Rietgracht voorstellen. De Scheldeis afgebeeld door een kloeke ouderling met vlottende baard, het hoofd omslingerd met bladeren en riet. De Leie,een jeugdige vrouw, heeft als sieraad bloemen en bladeren van de waterlelie. Deze lieve bloemen heeft de kunstenaar voor heel de versiering van zijn gedenkteken gebruikt. De Lieve en de Rietgracht zijn insgelijks vrou-wenbeelden. De waterstralen van de Schelde en de Leie vallen eerst in een schelp en daarna in een bassin waarin eerst ook de Lieve en de Rietgracht vallen. Dit bassin is op de hoeken omringd door vier vissen die waterstralen omhoog werpen die in een tweede, algemeen bassin stromen vanwaar het water naar de stadsriolen loopt. De bassins zijn in blauwe arduin en werden toevertrouwd aan de heer Beernaert van Brussel. Op de voorkant is een opschrift aangebracht dat luidt als volgt: “Aan graaf de Kerchove de Denterghem, burgemeester van Gent, 1867-1881. Zijn dankbare medeburgers”. Langs de achterkant hetzelfde opschrift, in de Franse taal. De heer Leroy vond als medewerker voor het bouwkundig deel van hetgedenkteken de heer Marchand en hun beide gedachten hebben een prachtig geheel opgeleverd dat binnenkort door elkeen zal kunnen beoordeeld worden.

8 juli 1898. Het beeld van De Onsterfelijkheid is geheel verguld en de afbraak is aangevat van de stellingen welke het gedenkteken de Kerchove omringen. In de loop van de toekomende week zal men de geschiktmaking van het perkje en de beplantingen voltooien.

23 juli 1898. De plechtige onthulling van het gedenkteken aan graaf de Kerchove de Denterghem zal ondanks de tegenwerking van een groot aantal leden van de gemeenteraad, toch een zeer indrukwekkend karakter hebben. Behalve het schepencollege, raadsleden, afgevaardigden van verschillende burelen van het stadhuis, politie, pompiers en stadsdiensten zullen niet minder dan 81 maatschappijen deelnemen aan de stoet die om 15.00u uur aan het stadhuis zal vergaderen. Graaf de Kerchove werd burgemeester in 1857 en bekleedde zijn ambt tot 1881. Vele straten werden onder zijn bestuur verbreed en de stad door squares verfraaid. Het voornaamste echter was de aankoop van de citadel en de verandering van die woestijn in een overheerlijk park dat nu zijn naam draagt.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1975 – Vol4 N°1

Ghendtsche Tydinghen 1979 – Vol8 N°6

Ghendtsche Tydinghen 1981 – Vol10 N°1

Ghendtsche Tydinghen 2008 – Bol37 N°4