1857-1882: Charles de Kerchove de Denterghem

Gentcharlesdekerchovemarcelfb

Karel de Kerchove (Gent 1819-1882) was burgemeester van 1857 tot 1881. In 1975 waren de schepenen A. Wagener, Hoogleraar; D. Levison, koopman; L. Vermande!, advocaat en L. Pickaert, brouwer.

Mgr. Henri Bracq (Gent, 1804) was de 22ste bisschop te Gent (1865-1888).

Gent telde op 31 december 1874 130 082 inwoners. Voor 1875 was het aantal geboorten 4430 (of 34,06 per 1000 inwoners), hiervan stierven ongeveer 40% voor hun vijfde levensjaar. Een vijfde van de bevolking woonde in beluiken.

De begroting van 1875 leert ons het één en ander. De inkomsten beliepen 2 937 856 fr. : ongeveer de helft hiervan kwam van het gemeentefonds opgericht bij wet van 1860 na afschaffing van de oktrooirechten. De belasting op de 4173 dienstboden bracht 46567 fr op. Voor de 1032 paarden werd 20430 fr betaald, terwijl de 2649 belastbaren voor de verkoop van sterke drank en tabak 62408 fr betaalden. De ontvangsten in 1875 betreffende de trammaatschappij bedroegen 306250 fr. Hiervan werd 5% of 15312 fr.gestort in de stadskas. De uitgaven beliepen 2896538 fr. De voornaamste posten waren:

politie en brandweer: 521886 fr

onderwijs: 728 310 fr

interesten en aflossen van de schulden: 780669 fr

Einde 1875 was de stad verlicht door 1628 gaslantaarns en 254 petroleumlampen. De universiteit telde 530 studenten. Hiervan volgden 230 de lessen in de school voor burgerlijke genie. De faculteit van de rechten telde 91 studenten en de faculteit voor geneeskunde 86 studenten. Voor de gezondheid van de bevolking zorgden 74 geneesheren, 39 apothekers, 14 tandmeesters en 13 vroedvrouwen. In de haven van Gent kwamen 425 schepen binnen met 110066 ton. De voornaamste landen van herkomst waten: Engeland met 201 schepen, Duitsland met 72 schepen, Noorwegen met 43 schepen en Rusland met 22 schepen. Te Gent verschenen niet minder dan negen kranten :. drie neutrale, drie met een katholieke en drie met een liberale strekking. De neutrale bladen waren de Gazette van Gent van E. Vanderhaeghen (Veldstraat 66, Gent), de Gentschen Mercurius (verscheen van 1826 tot 1885) en het Volksblad van Gent (verscheen van 1870 tot 1914). Bij de katholieke bladen vinden we Le Bien Public (verscheen van 1853 tot 1940), Le Nouvelliste de Gand (verscheen van 1841 tot 1879) en het Fondsenblad (verscheen van 1870 tot 1914 ). Van liberale strekking waren La Flandre Libérale (opgericht in 1874) de Journal de Gand (verscheen van 1856 tot 1914) en De Stad Gent (verscheen van 1859 als opvolger van De Broedermin tot 1887). Deze negen kranten verschenen 6x per week. Naast deze negen kranten verschenen te Gent nog een viertal weekbladen nl. het neutrale Zondagsblad van Gent van adv. C. Leirens (verscheen van 1854 tot 1888), het katholieke weekblad De Vlaemsche Leeuw (van 1864 tot 1878), het liberale Volksbelang (verscheen van 1867) en Le Cercle Progressiste van Paul Voituron (verscheen van 1874 tot 1875 ).

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1975 – Vol4 N°1