UZ-Gent

De oorsprong van het huidige Universitair Ziekenhuis gaat terug tot 1835. Toen werd bij wet vastgelegd dat het Burgerlijk Hospitaal van Gent de studenten Geneeskunde moest opleiden. Bij gebrek aan een eigen ziekenhuis deed de Faculteit Geneeskunde daarvoor een beroep op de Bijloke, een stadsziekenhuis onder het beheer van de toenmalige Commissie van Openbare Onderstand. Daar vonden, in afwachting van een eigen ‘Klinisch Instituut’, de klinische colleges plaats.

Rond de eeuwwisseling zou dat Klinisch Instituut bij de Pasteurdreef, uitgerust met collegekamers, laboratoria en operatiezalen, onderdak geven aan alle klinische vakken. De patiënten bleven voor zorg en nazorg in de Bijloke ondergebracht.

De roep om een eigen universiteitsziekenhuis dateert van 1911 en klonk het luidst bij prof. dr. Frans Daels, hoogleraar in de verloskunde. Na de vernederlandsing van de Gentse Rijksuniversiteit werden in 1932 daartoe de eerste stappen ondernomen. In 1937 ging de bouw van het nieuwe academische ziekenhuis aan de De Pintelaan van start. Tijdens de tweede wereldoorlog lagen de werken evenwel stil. Het duurde tot 1953 vooraleer het Academisch Ziekenhuis verder werd afgewerkt dankzij rector en gewoon hoogleraar van de Faculteit Geneeskunde Norbert Goormaghtigh.

Een epidemie van poliomyelitis versnelde de afwerking van een beperkte patiëntenafdeling tot tijdelijke verpleeg- en revalidatie-eenheid, die in 1956 werd geopend. In 1957 kon de polikliniek Fysiotherapie en Orthopedie in gebruik genomen worden. In 1959 opende de Kliniek voor Kinderziekten officieel de deuren. Dat is meteen ook de officiële stichtingsdatum van het UZ Gent zoals we het vandaag kennen.

———-

Lolle

Een vrouw van 46 krijgt een hartaanval en ligt in het hospitaal. Terwijl ze op de operatietafel ligt en de dood in de ogen ziet, krijgt ze een visioen. Ze ziet God en vraagt: “Lieve Heer, is mijn uur gekomen?”
God antwoordt: “Nee hoor, je hebt nog 43 jaar, 2 maand en 8 dagen tegoed!”
Bij het ontwaken uit de verdoving, besluit ze een facelift en een liposuctie te laten doen, haar lippen te laten opspuiten met collageen, haar borsten te laten corrigeren… en weet ik wat nog veel. Want nu ze weet dat ze nog lang te leven heeft, loont het ruim de moeite. Na haar laatste operatie wordt ze ontslagen uit het hospitaal. Eens buiten steekt zij wat nonchalant de straat over en wordt hierbij gegrepen door een voertuig. Zij is op slag dood. In de hemel aangekomen vraagt ze aan God: “Ahwel Lieve Heer, ik dacht dat ik nog meer dan 40 jaar tegoed had! Waarom heb je me laten omverrijden door die ambulance?”
Reageert God enigszins verwonderd: “Maar mevrouw toch, ik had u niet herkend!!!”

———-

Van AZ tot UZ

Vanaf de jaren 1960 breidde het ziekenhuis voortdurend uit. Het patiëntenaantal bleef stijgen en gebouwen rezen uit de grond. Op een periode van optimisme en groei volgden de woelige jaren 1980 die gekenmerkt werden door een groeiende schuldenlast. Vanaf 1986 werden belangrijke inspanningen geleverd om het AZ structureel uit de moeilijkheden te halen. De instelling onderging een totale reorganisatie met het oog op een efficiëntere werking.

Het K.B. 542 van 31 maart 1987 maakte van het ziekenhuis een openbare instelling onder de voogdij van de Vlaamse minister van onderwijs, met een eigen rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een parastatale B. De naam Academisch Ziekenhuis werd wettelijk gewijzigd in Universitair Ziekenhuis Gent. Een periode van consolidatie en heropbouw was ingezet. Initiatieven voor een beter bestuur volgden: een goed werkende ICT-dienst, een rechtspositieregeling voor het UZ-personeel en de oprichting van bijkomende medische en niet-medische diensten.

In 2000 werd het strategisch beleidsplan UZ Gent – Horizon 2000 voorgesteld, waarin de missie van het UZ Gent werd vastgelegd: patiëntenzorg, opleiding, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening.

Pegasos: een nieuwe organisatiestructuur

Gaandeweg de jaren 2000 werd duidelijk dat het instellingsbesluit K.B. 542 uit 1987 dat de organisatie, de werking en het beheer van het UZ Gent bepaalde, niet langer beantwoordde aan de principes van deugdelijk bestuur. Er werd werk gemaakt van een nieuw bestuursmodel dat de globale werking en het beheer van het UZ Gent moest optimaliseren en de verdere campusontwikkeling vastleggen.

Eind juni 2006 werd het startschot gegeven voor de oprichting van een decentrale organisatiestructuur voor het UZ Gent. De nieuwe organisatiestructuur kreeg de naam Pegasos mee. Het letterwoord vat de kernwoorden van de vernieuwing samen: Patiëntgerichte, Efficiënte, Geresponsabiliseerde, Academische en Sectorale OrganisatieStructuur. De projectnaam is ook een verwijzing naar Pegasus, het gevleugelde paard uit de mythologie.

​Pegasos deelt het ziekenhuis op in 6 klinische sectoren en 1 bedrijfsondersteunende sector. Elke sector groepeert een reeks verwante (medische) diensten. De structuur maakt het ziekenhuis beter bestuurbaar.

Re-integratie in UGent

In uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 werd het UZ Gent op 1.1.2018 verzelfstandigd door de re-integratie in de Universiteit Gent. Daardoor kan het UZ Gent, als deel van de rechtspersoon UGent, zijn statuut van ziekenhuis ten volle valoriseren binnen het Vlaamse en het federale ziekenhuisbeleid.

Het wettelijk kader hiervoor wordt geboden door het decreet d.d. 3.2.2017 betreffende de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent (BS 27.2.2017) en het Bijzonder decreet d.d. 3.2.2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen (BS 15.3.2017).

——————–

http://www.uzgent.be

http://www.brmeu.be

buildings-forum.com