Strop

De strop is de symboliek voor het trots bieden van weerstand tegen elke van tirannie en misplaatste autoriteit.

Dit gebaar vindt zijn oorsprong in 1537, toen Gent opnieuw een keizerlijke oorlogsbede diende te betalen. Gent weigerde halsstarrig aan deze oproep te voldoen en het kwam tot een gewapende rebellie.

Voorafgaand was er de economische recessie die in 1534 tot oprichting van de armenkamer leidde. De gouden jaren van de lakennijverheid waren definitief voorbij. Door de vele voorschriften en lage lonen in het centrum neemt de economische bedrijvigheid op het platteland toe.

Keizer Karel zal vervolgens op 14 februari 1540 zijn intrede nemen in het Prinsenhof. Vervolgens worden 25 volksmenners ter dood veroordeeld tot de doodstraf. Notabelen, schepenen, stadsambtenaren, … zullen bijkomend op 3 mei 1540 in stoet, blootsvoets en in zwarte tabbaard door de stad trekken. De ultieme vernedering voor hun opstandig gedrag. Als laatsten van de stoet lopen de “creesers” of “krijsers”, gekleed in witte tabbaard en met de strop om de hals, als teken dat zij de galg verdienden. Aangekomen aan het Prinsenhof dienen zij luidskeels de vorst om genade vragen.

Gent moet eveneens al haar vrijheden en privilèges afstaan. Enkele stadspoorten en stadsversterkingen verdwijnen. Klokke Roeland wordt uit het Belfort gehaald. Alle goederen van de stad worden geconfisqueerd en een forse boete dient te worden vereffend. Alle stadscharters worden verplicht ingeleverd. Uiteindelijk zal een dwangburcht worden opgericht op de plaats van de St.-Baafsabdij.

Eeuwen later staat de Gentse Strop symbool voor de fierheid, de trots die de Gentenaar siert

———-

http://www.stroppendragers.gent