Personaliteiten

(Lat. van persona, eig. = masker, v. d. rol, karakter). De persoonlijkheid omvat meer dan het begrip „individualiteit”. Terwijl toch laatstgenoemd woord een organische en ondeelbare eenheid aanduidt, wijst persoonlijkheid nog daarenboven op zelfbewustheid en verkrijgt zij ook een ethische waarde, als bestaande in eene harmonische samenstelling van denken en handelen, die het mogelijk maakt dat men zich kan verlaten op eene consequente en standvastige gedraging van den betreffenden persoon.

Natuurlijk zijn hierbij weer allerlei typen te onderscheiden.Somwijlen doen zich pathologische gevallen voor, waarin de persoonlijkheid zich dissocieert en verdubbelt, doordat de levensherinneringen van het voorafgegaan bestaan zich splitsen in twee elkander in het bewustzijn afwisselende groepen, zoodat telkenmale door de intredende partieele amnesie zich in hetzelfde stoffelijk organisme twee uiteenloopende persoonlijkheden voordoen, die zich van elkanders bestaan niet bewust zijn.

—–

De persoonlijkheid is de identiteit van elk mens en staat beter bekend als de persoonlijke eigenschappen waarover iemand beschikt. Die eigenschappen maken elk mens uniek.

De persoonlijkheid van iemand maakt diegene tot wie hij of zij is en wordt ook wel de aard van het karakter genoemd. Iemands persoonlijkheid zal door de jaren heen nauwelijks veranderen. Wel kan iemand zijn gedrag of denkwijze aanpassen vanwege bepaalde gebeurtenissen die een mens mee maakt in zijn of haar leven. Deels wordt men geboren met een unieke persoonlijkheid en deels wordt het aangeleerd. De omgeving, leefwijze en opvoeding hebben hier invloed op. Hoe iemand reageert, denkt en zich gedraagt zegt alles over iemand zijn persoonlijkheid en maakt elk mens anders. Zo heeft men allemaal andere kwaliteiten, andere denkwijzen en andere gedragstrekken.

Volgens de Big Five, een persoonlijkheidstest, zijn er vijf factoren van persoonlijkheid die bepalen wie iemand is. De eerste is: extraversie en introversie. Volgens de test is een mens altijd één van de twee. Extraversie en introversie zeggen over een persoon hoe iemand zijn gevoel uit. Introverte mensen zijn vaak rustig en in zichzelf gekeerd. Extraverte mensen zijn het tegenovergestelde: zij zijn duidelijk aanwezig en uiten hun gevoel. Daarnaast is er meegaandheid en dominantie. Een dominant iemand oefent invloed uit en een persoon met een meegaande persoonlijkheid laat iemand dit doen. Als derde en vierde is er respectievelijk ordelijk en wanordelijk, en emotioneel stabiel en instabiel. Iemand met een wanordelijk karakter is vaak chaotisch en heeft minder discipline. Als laatste maakt de test onderscheid in autonoom en niet-autonoom. Bekende andere persoonlijkheidstheorieën zijn de psychoanalyse van Freud en typologie van Gustav Jung.

———-

Bron:

http://www.ensie.nl