Rosse buurt

Om overlast te vermijden is in 2012, onder het bewind van burgemeester Danïel Termont, beslist perk en paal te stellen aan ongewenste situaties. Zo is naakt, lingerie, badpak, bikini of doorschijnenende kledij verboden. Eveneens is elk gebaar, teken of woord dat verband houdt met seksuele handelingen niet meer toegestaan. Ook op de ruit tikken of als klant een meisje oppikken mag niet meer. Elke inbreuk wordt met een GAS-boete van 120 euro vereffend. Uitbaters kunnen bij herhaling van inbreuk gedwongen worden hun zaak te sluiten.

De “rosse buurt” is mogelijks ontstaan uit de 9de-eeuwse denkwijze dat kinderen die ter wereld kwamen door “schuldige seksuele omgang” van rosse haren voorzien waren.

Zoals vandaag kenden ook de Middeleeuwen hun typische verstrooiingen en afleidingen. Vooral badhuizen waren toen de “place to be” voor ontucht en vertier. Het onderscheid met bordelen was nauwelijks te omschrijven. In de vele nauwe straatjes brachten “stoven” lichamelijke ontspanning. Een stove was een inrichting voor warme baden wat in de praktijk als een huis van ontucht mocht beschreven worden. Wat ook blijkt uit uitdrukkingen uit de 15-16e eeuw als “Van voren winkel en al achter kwinkel houden” of “Hij houdt vóór stoof, achter bordeel”.

GentvanderdoncktdoorgangLVerstuyft2

In 1326 stond de Hoefslagstraat in de Langemunt richting Leie beschreven als “in de Stoefstege” alwaar “de Pale” was gevestigd. De huidige Stoofstraat tussen de Recollettenlei en Onderbergen stond in 1350 als “vander Stove Steghe” genoteerd. De mannenstoof “het Maentje” vinden we terug rond 1492 en vrouwenstoof “de Kraai” in 1511. Wat logischerwijze evolueerde naar gemengde stoven voor “vermaak”.

Toestanden van prostitutie werden in eerste instantie door de vingers gezien. Eenmaal de klachten toenamen zag de stad zich verplicht om in te grijpen. Een eerste schikking tegen “hoererij” werd reeds afgekondigd in 1350. Ook de kerk hield de kerk in het midden en trachtte het minnespel binnen aanvaardbare normen vast te leggen. “De wereld heeft nu eenmaal behoefte aan seksuele verleiding net zoals een paleis een beerput nodig heeft” zou Thomas van Aquino, vermaard middeleeuws filosoof en theoloog, zich laten ontvallen hebben.

Er waren in Gent verschillende Schuddeveestraatjes te bespeuren. Deze verwijzen eveneens naar het zondig handelen. Zoals het huidige verborgen straatje tussen de Graslei en de Korenmarkt of het Schuddevisstraatje aan de Groentenmarkt.

Ook de Garensteeg tussen het E. Anseeleplein en de Vrijdagmarkt was gekend voor verleiding en amuseleute. Tot voor Wereldoorlog II was dit steegje berucht voor onzedelijk gedrag. Aan de Grauwpoort in de buurt van het Sluizeken was er een vrouwenbadhuis gevestigd. In het Oudburg was er “het Muysenhol”, een plaats waar water te verkijgen was en alwaar zich taferelen afspeelden die best bij daglicht te vermijden waren. Ook het Patershol stond tot voor WOII als rosse buurt beschreven. Vooral de Rode Koningstraat met zijn vele huizen van ontucht accentueerde die gedachte. “Het Schaec” in de zin van “het genoegen smaken, in zijn schik zijn”, was te vinden op de hoek van het St.-Widostraatje aan het Gewad dichtbij de haven van de Lievekom.

De Ravensteinstraat in het verlengde van de Korenlei aan de St.-Michielskerk was in 1316 gekend als “in der Hoerendochter strate” (Mnl. hoerendochter=prostituee). Moet het nog duidelijker? Het nabijgelegen Hof van Fiennes, het vroegere “Curte Seertcacstraetken” was het straatje van vermaak voor de havenarbeiders aan de Korenlei. De vrouwenstoof “Ver Trunensteghe” kon men in de 14e eeuw aantreffen in de Hoornstraat aan de Predikherenbrug. In de buurt van de Gebr. Vandeveldestraat was er in de 15e eeuw de mannenstoof “Jint Tesselkin” (tessen=ophitsen). De “Vule Stege” nu gekend als het Schouwvegerstraatje verwierf eeuwenlang een slechte faam mede door het afval dat er werd achtergelaten.

———-

Tussendoortje:

Een vuile Gentse historische waterlolle: Waarom heeft een nijlpaard altijd seks onder water? Probeer maar eens een kut van 7 kilo nat te krijgen!

———-

De Nodenaysteeg aan de Veldstraat telde acht bordelen. De aangrenzende Schuurkensstraat telde er vijf. De “Cromme Steghe” (St.-Niklaasstraat) kende een 5-tal prostiutiehuizen.

Aan de overzijde van de Kouter was er de Korte Dagsteeg en de Saghermansstraat met de steegjes in de buurt. Korte Dagsteeg is een vervorming van “Ondadige Steeg” zoals de Saghermansstraat in 1326 werd vernoemd (inder Ondadege Stege) wat zoveel betekent als “misdadig, zedelijke verdorven”.

Een voorname “vrouwenstove” was het “Wandelaersteen” gelegen aan de bocht van de Oude Schelde aan “de Braem-poerte”. In 1383 stond reeds het “Loeve van Wandelaert” beschreven. Het belang van dit badhuis moet groot geweest zijn daar het kasteel de toepasselijke naam “De Stove” meekreeg. Uit het Jaarregister van Gent dd. 29 september 1415: “eene rente up eene vrauwenstove die men eet ’t casteel Wandelaert, staende beneden der braembrugghe up dwaeter neffens Jan oosterlinckx huus up de erve toebehoerende der stad ghendt”.

GentvanderdoncktdoorgangLVerstuyft

“Loef” of “Love”wordt in verband gebracht met “lof” of “lover” en stond voor het groen dat het zicht moest ontnemen van de stoofhuizen om zo meer privacy te verkrijgen. Loven waren dan ook heel gebruikelijk voor die tijd en o.m. te vinden ‘ter hoghen poert’ (1366), ‘up de Lieve naest der Augustinen loeven’ (1460), ‘in de Brabantstraete’ (1386), ‘an de Papenstraete’ (1462), ‘ene steeninen love tSanderswalle’ (1462), ‘eene nieuwe love met drien woensteden staende Sanderwalle in de selver straete’ (1469), enz…

Pas eind 18e eeuw zal door de Franse overheersing een “Règlement sur la prostitution” uitgevaardigd worden. De toename van venerische ziektes en een aangepaste instelling van de burger leidde tot het officialiseren van prostitutiehuizen met aangifte van dames van ontucht en medische controle.

23 maart 1849. Uit de Gazette van Gent vernemen we dat “kroeghelden” en soldaten nu en dan vechten in de ontuchthuizen gevestigd in de Kromsteeg, Modenaaisteeg, Schuurkenstraat en Stoppelbergstraat. De krant herinnert eraan dat door de voorgeboden van de schepenen van de Keure van 30 maart 1486 alle ontuchthuizen uit de Sint-Niklaasparochie werden verbannen naar de wijk Overschelde. Voorgeboden die aangevuld werden op 3 april 1587, 14 december 1587, 28 februari 1588 en 28 maart 1602.

17 augustus 1849. Een aantal bewoners van de Veldstraat en omgeving richten een verzoekschrift naar de gemeenteraad om aandacht te vragen voor het probleem van de ontuchthuizen die sedert de laatste jaren een schrikbarende uitbreiding hebben genomen. In verband hiermede schrijft de Gazette van Gent op 2 september: ” Onze voornaamste straten zijn ware boeleerplaatsen (boeleren=ontucht plegen) geworden en het meerendeel der ontuchthuizen zijn daarbij in vechtkuilen veranderd”.

In 1856 telde Gent 51 bordelen. Het “Gloazen Stroatje” of Pieter Vanderdoncktdoorgang niet inbegrepen. In 1844 liep deze korte winkelstraat links uit in de Schepenenvijverstraat om in 1886 doorgetrokken te worden richting Vlaanderenstraat. Na de aanleg van de Vlaanderenstraat en het verdwijnen van het Zuidstation begon de prostitutie zich te manifesteren.

Hoe kon je weten waar de meisjes van plezier vertoefden? Bij gelegenheden die de naam droegen van Stove, de Contenast, bij Adam en Eva, de Splete, de Venusheuvel, etc. Typerend voor een huis van ontucht was een bezem die door het raam stak. Of de groene kleur van het uithangbord of woning. Zoals het Glazen Straatje dat nog altijd in groene kleur is geschilderd! Namen en/of afbeeldingen van dieren of natuur. Een omgekeerd kruis.

De meisjes van ontucht onderscheidden zich van eerbare vrouwen door hun kledij of zoals in Gent het dragen van een rode band op de rechterarm.Als de avond zijn intrede deed liepen ze rond met een typerend licht waar dan ook de naam “lichtekooi” is van afgeleid.

Tijdens Wereldoorlog I werden prostituees door de Duitse overheid in instellingen (Lousberggesticht, Bijlokehospitaal, … ) ondergebracht ter bescherming van de moraal en de fysieke paraatheid van de soldaten. Het Gentse stadsbestuur schafte in 1932 alle bordelen af na voorafgaandelijk het “Règlement sur la prostitution” te herzien wat ook leidde tot de oprichting van de “Bond tegen de zedeloosheid”.

Toch zouden verschillende bordelen hun deuren openen naar aanleiding van Wereldoorlog II. In 1948 volgde de afschaffing van de wet op de prostitutie wat het beroep niet aan banden legde en door gebrek aan reglementering in een onzekere situatie verzeilde. En sindsdien is er nog niets veranderd.

In de rosse buurt aan de Zuid werkten op 22.06.2012 zo’n 327 prostituees. 31 procent van hen heeft de Belgische nationaliteit, 14 procent is Hongaars, 12 procent Frans, 9 procent Albanees en 6 procent Nigeriaans.

Grapje

Jantje loopt met zijn vader buiten en ziet op een gegeven moment twee koeien neuken. Hij vraagt dan aan zijn vader: “Papa wat doen die koeien?” Waarop zijn vader antwoordt: “Die brengen elkaar naar de stal.”
Even later lopen ze langs een weiland waar twee paarden staan te neuken. En weer vraagt Jantje: “Papa, wat doen die paarden?” Waarop zijn vader weer antwoordt: “Die brengen elkaar ook naar de stal.”
Reageert Jantje: “Maar goed dat mama zich deze morgen aan het aanrecht vasthield, want anders had de postbode haar vast naar zijne stal gebracht.”

Vandaag is de rosse buurt te herkennen aan de vensterprostitutie met felle lichtpartijen als in het “glazen straatje” of langsheen de Kortrijksesteenweg. Het aanbod aan vrouwen van lichte zeden is door de intellectuele evolutie in die mate toegenomen dat een overzicht moeilijk op te maken is, ook al door de verwarde context waarbij een vrouw die graag de liefde bedrijft verschilt van een prostituee. (zie ook Vanderdoncktdoorgang)

Reactie van TSJOK op 29.11.2012 (gentblogt)

Wie had de aangename plicht ze te gaan tellen ?

Reactie van Roland op 29.11.2012

327 stadsambtenaren 🙂

 
BALLADE VAN HET GLAZEN STRAATJE
 
Ik loop door het Glazen Straatje,

o en aai me, Nieke Naaime…
O en aai me, Nieke Naaime,
en ik stop voor uw vitrine!
Doe open, Nieke Naaime
en laat mij erin!

En ik sta voor uw vitrine…
O en aai me, Nieke Naaime,
O en aai me Nieke Naaime…
‘k Heb een fluit tot aan mijn kin!
Doe open, Nieke Naaime
en laat mij erin!

Waarom doet ge nu niet open?,
Toch geen kindjes gaan kopen?
Waarom zijt ge weggelopen?
Leeg staat uw vitrine!
En ik kom er niet in,
ik moet kloppen op mijn kin!

O en ‘k draai me, Nieke Naaime,
o en paai me, Nieke Naaime,
o en ‘k draai me, Nieke Naaime,
en ik paai me… met uw vriendin!
Nikke Speed, die Dulle Griet,
ja zij laat mij erin!

(tekst & voordracht: Jan De Lichte)

 

Opgelet! Soms vraagt een mens zich af: “Hoe is het mogelijk?”. Het is belangrijk erop te wijzen dat de mens zichzelf continu moet beschermen tegen “onvoorziene omstandigheden”. Daarom dit artikel om iedereen bewust te maken dat “uitzonderingen” nog steeds een samenleving teisteren. En dat geen enkel excuus dit soort “wandaad” kan rechtvaardigen dat spijtig genoeg bij “sociaal therapeuten” nog medelijden en verantwoording kan opwekken. Het hoort niet thuis op een informatieve site, maar te cruciaal om te negeren. Zeker in een wereld waar het “normale” meer en meer aan belang inboet, maar waar ook de gedachte leeft van “dit gebeurt niet meer bij ons”. Wees gerust … beter gezegd ongerust … het “menselijk zijn”, postifief of negatief, zal nooit veranderen.

Grapje: Een echtpaar op leeftijd ligt in bed, de man valt al bijna in slaap als zijn vrouw ineens zegt: “Vroeger hield je mijn hand vast als we gingen slapen”. De man pakt heel even de hand van zijn vrouw en draait zich vervolgens weer om om te gaan slapen. Even later zegt zij: “En je kuste me altijd als we gingen slapen”. De man draait zich weer om en geeft haar vluchtig een kusje op haar wang. 30 seconden later zegt ze vervolgens: “En je beet me altijd heel liefdevol in mijn nek”. De man slaat de dekens van zich af, stapt uit bed en loopt weg. “Wat ga je doen????” vraagt ze haar man, waarop hij antwoordt: “Even mijn tanden pakken “.

Ter info

Naar een wereldwijd onderzoek wat de liefde betreft:

  • Elke seconde bedrijven 6100 koppels de liefde.
  • Gemiddeld bedrijven koppels 110 x de liefde per jaar. De Grieken zouden hierbij koploper zijn met jaarlijks 164 genotsmomenten, gevolgd door de Brazilianen die het liefdesspel zo’n 145 x per jaar weten te appreciëren. Japanners daarentegen sluiten de rangschikking met 48 beurten per jaar. Japan en Thailand zijn dan ook de landen waar voor de inwoners het belang van sexualiteit het laagst zou zijn nl. 38%.
  • Algemeen duurt het liefdesspel zo’n 15 minuten. Nigerianen voeren hierbij de rangschikking aan met 24 minuten. Vervolgens hebben we de Grieken met zo’n 22 minuten. De Indiërs staan gerangschikt op de laatste plaats met 13.6 minuten, verrassend voorafgegaan door de Fransen met 14.2 minuten.
  • Gemiddeld 89% bij de vrouwen en 88% bij de mannen tussen de 18 en 24 jaar gebruikten een voorbehoedsmiddel bij een eerste liefdeservaring. Daarentegen verklaren 9.9% bij de vrouwen en 8.3% bij de mannen tussen 60 en 69 jaar een voorbehoedsmiddel te gebruiken.
  • Belgen voeren de lijst aan wat betreft het swingeren (swinger: getrouwd of in een relatie, waarbij sexueel genot met andere koppels wordt onderhouden) nl. 9%, waar dit gemiddeld 6% blijkt te zijn. Samen met de Engelsen staan de Belgen ook op de eerste rij voor een orgie (groepsbezigheid gebaseerd op variatie in liefdespartners ter bevrediging van sexuele verlangens) nl. 12%.

Allée, vive l’amour!

Nog een lolle

Op een dag is de Eerste Minister op zoek naar een gezelschapsdame. In een plaatselijk bordeel zitten drie meisjes aan de toog. Hij stapt op hen af en zegt: “Ik ben de Eerste Minister, hoeveel moet het kosten voor een uurtje?”

Het eerste meisje reageert spontaan: “200 EUR.” Hij stelt het tweede meisje dezelfde vraag en ook zij antwoordt hetzelfde: “200 EUR.”

Dan richt hij zich tot het derde meisje die onomwonden repliceert: “Geloof me, meneer de Eerste Minister, als jij mijn rokje zo hoog krijgt als de belastingen, mijn slipje zo laag als de lonen, dat ding van jou zo hard als de tijden en hem zo hoog kunt houden als de inflatie om mij vervolgens zo hard te naaien zoals je de bevolking naait dan, meneer de Eerste Minister, dan mag je me naaien voor de helft van de prijs …”

———-

Bron:

GENT’S VROEGSTE GESCHIEDENIS – Maurits Gysseling

http://www.erfgoedmelle.be

http://www.gandante.be

http://www.sterke-verhalen.blogspot.com

gentblogt-archief.stad.gent – 22.06.2012

http://www.planetoscope.com

http://www.moppenbak.com