DIALECT

Lange tijd werd het dialect als gemeen en achterlijk bestempeld. Inspecteur Sneyers brak in 1937 al een lans voor de streektalen:

“Dialect is kromtaal, is slecht Nederlands, zo heette het. En toch is de streektaal voor het kind, voor ieder van ons: de echte moedertaal, de enige en innige taal, de taal van thuis. Ze heeft alle schakeringen om te zeggen wat we te zeggen hebben en zij alleen is geschikt om onze intense gevoelens uit te spreken..

“Vertaal een dialectstuk in de beschaafde taal” zegt Van Ginneken, “en gij zult merken hoeveel daarbij verloren gaat aan naïviteit, aan eerlijke openhartigeid, aan ‘t rond er voor uitkomen, aan ‘t vierkante van een weigering, aan ‘t humoristische van zijn kwasi-domheid, aan ‘t gezellige van een praatje, aan ‘t lief hartelijke van een moederlijk troostwoord”. De algemene taal mist inderdaad de innigheid van het dialect, zij is louter omgangstaal met het oog op mensen van elders, op verrestaanden, op Jan en alleman.

Spreek dus je dialect waar het wel nog kan: thuis, met familie en vrienden en bekenden, in informele situaties. DOEN!

aardappelmesje petoaterschelder
afbijten of doorstaan hoar op eu tanden hén.
afkeer hebben van iets ‘krijge der ’t vliegend schâât van
allemaal samen ollomol tuupe tegoaere
alles OK ge zaa gezet laak nen oend mee vleuen
alles ok gezet gelaak ne pui op ne wegelink
als de kat van huis is , dansen de muizen De muize spele tiene in de keuke
Als iemand in een gesprek een lachwekkende stommiteit vertelt lappe,tschoap es de preute oaf.
Als ik het geweten had dan … Ô main tante wielekes g’hat, ’t was een kerre Ô main gruutmoeder wielekes g’had, ’t was een kindervature
asjemenou ja santé ,santé mein ratsje,kus neu mein ure/klute
bij de doodsgraver ba kiekepuut (familie van doodsgravers)
Dat heb ik niet expres gedaan Dat è kik nie mee stusie édaon
dat is een ingewikkelde zaak dad’ es een zoekzantje
dat is vies ètse kaka
Dat zal je dan wel merken Da zulde dan wel gewaor worde
de kat uit de boom kijken De katt’ uit d’orloge kââken
De kat uit de boom kijken den op(=aap) uit d’orlooze(=uurwerk) kaiken
de muizen liggen dood in uw ijskast (er ligt niet veel eetwaar in uw ijskast) de muize liggen duud in u aaskasse
de vensters afsluiten de blaafetuuren toedoen
diaree ge hebt een vuil kot
Die vrouw zie ik wel zitten! De die zoe’k wel ne kier tege maane gielee wille trekke. Ze zoe ’t maa nog meuge vroage mee ne snak en een bete
Die vrouw/dat meisje ziet mij wel zitten ke toes
Dit is normaal. Dit is vanzelfsprekend. Da kuist zijn gat méé papier.
doen alsof er niets mis is mee uwe kop spelen
doen of u van niets weet eu van krommenoase geboaren
Een bleke huid hebben (gezicht) Bleuzen gelijk neun ietekoeke
Een gierigaard ij e trekleer in zijnen portemonnaie a ês van Êwenoarde in de Kraagstroate
een gierige persoon trekt een oar uit za gad,tzoal klinke laak een balle.
Een goed gevulde boezem veel volk an de stoase
een goedgevulde boezem ne gruuten balkong (Balcon= erker )
een goedgevulde boezem de breudses(broodjes) liggen veur de veinster(raam)
een kaal hoofd een pletshuufd
een knoeier nen brotspoelder nen broenselirre
Een loer draaien Ne poater schildere
een man bedreigen kgoa ui mee ui moile tegen de Dampuurte plakke dagge viertieng doage brauwne ziepe schaat
een mooie vrouw met grote borsten e schuun wââf mé dikke loeze
een non die de kerkelijke gemeenschap verlaat zé eur kappe over d’oage gesmete
Een roodharig persoon Rost wa moede gei koste, koe eu keuze om achter mein kiekes te leupe
een slechte schilder ne kladpotter
een steek onder water geven (figuurlijk) stekke tsjiepkes maïs
een vouw wiens tepels door haar kledij priemen de kokijntjse stoan mee den neuze tegen den droad
een vrouw bedreigen op straat kgoa eu mee eu greete in de greppe stampe tot da t’bloed der uit spietst
een vrouw die gestorven is t’schoap es de preut af
een vuistslag in het gezicht geven nen dzoef aup zaan kabiene
er was ruzie de katte zat in d’arloozje
er was ruzie ’t zat eun hoar in de boter
erbij zitten voor Piet snot ge zit doar gelaak nen uil op ne kluit
Ga met je achterste van de dorpel en doe je kousen aan Go mee eu poepe van de zulle,in doe eu kaskes an eu voete
ge kunt nogal zagen ge kunt nogal wurtele
ge moet zwijgen èwd uwe smiekol eu muile muile toe êk stroent geroepe, toch?
geen geluk schraaf’d op gien sjanse
geen zin hebben geen dust hebben
Gelatinne. Lutsepoepe.
gierig zijn op reis weeg goan me t vispoane op t gat
grote boezem veel volk an de stoase
had mijn tante testikkels, dan was het mijn nonkel oa mijng tante kluuten, t’ was mijng nonkel
Had mijn tante wieltjes dan was het een kar. (Als ik het geweten had dan …) Ô main tante wielekes g’hat, ’t was een krimkèrre.
hé meisje, zie je mij zitten ? hei loetse, goade ga ma tsoeze ?
het beu raken t’scheit van kreige
Het gaat traag vooruit ’t Goa veuruit gelaak bune knupe
het heeft geen zin ’t es gien avanse
het is bijna afgelopen met mij ze zijn mee den hoend naor de smesse
het is een deugeniet ’t es nen echten RAFASOL
het is een straf van God t’es Tsiezeke Boeboe die eu straft
het is gelukt w’èm hier prijs
Het is in orde ’t Spel ès èspe !
het is niet onwaarschijnlijk tes nie onmeugelaak
het is zinloos ja ’t es potirde
het is zo leuk allemaal samen ’t es zu leutig allemoal tupe
het lijkt nergens op ut trekt op niets
Het maakt niets uit / Het speelt geen rol ’t speel giene fielm !!
Het maakt niets uit / Het speelt geen rol Da speilt gien rolle in ne kobofielm
het op de zenuwen krijgen t’ wirkt op maan kluute
het ruzie maken niet waard Tsop es de kule nie weert
Het sap is de kool niet waard. (Het geheel is een inspanning niet waard.) ’t Soap es de kuule nie wirt.
Het ziet er niet goed uit tes van den oend zijn kluute
Hij doet alsof hij van niets weet hij geboard’em van paakes
Hij gaat achteruit Aa goa veuruit gelaak de zieldroaiers
Hij ging (verbaal ) te keer ‘ij speulde zaane muil af
hij heeft een slag van de molen (hij heeft ze niet alle vijf) gijt né ne slag van de meulen
hij heeft kans ontslagen te worden ij zit op ne schupstoel
hij heeft mij gedwarsboomd aa ee in main roâpe geschéte
hij heeft veel sproeten in het aangezicht aa ee in den stornt gebloaze
hij heeft veel sproeten in het aangezicht aa ee in den stront gebloaze
hij heeft zich verweerd aa é gevochten laak nen duvel in een waawoatervat
hij is boos Hij heeft een pinker in zijn gat
hij is er recht op,( juist) Ei est er klôf op.
hij is klein aa moe op een liere stoan om eerbeeze te trekken
Hij is kwaad Hij heeft een vies haar is zijn ol
hij is overleden ij is gaon ‘emelen ; ij est goan zegge, ij ès duud
hij is overleden ij es ba tsies
Hij is stomdronken Hij é een serieuze snee in zaijne neuze; ei é een stuk in zijn kluute
Hij is veranderd van gedacht ij é zijn kerre gekierd.
Hij is zat a jee een stuk in zijn leeze.
Hij is zo stom als het achterend van een varken IJ es zu stom as het peerd van Christus en da was nen ezele
hij keek sip ‘aa oa zuune filé
hij krijgt geen praat meer de katte zit in d’arloge
Hij pakt er naast. Aa é ter zaane tsoep oan.
hij staat slecht gemutst op (heeft slecht geslapen door nachtmerries) hij es van de moare berejen
Hij werkt in de buitendienst IJ es op de baone
Hij wordt verzorgd als een puit op een wegeling è wordt verzorgd lek ne pui op ne wegeling
Hij zegt ook nog eens iets Poempe dertien geeft uuk nog ne kier woater
Hij/Zij is doodop ’t Schoap ès de preute af
Honderd meter dwaas kijken met hindernissen. oenderd meters dwoas kake mee hindernisse
iemand bedreigen pastop of kgoa eu mé eu moale tege de dampuurte plake daade zeve doage braune ziepe schét
iemand bedreigen ‘k goa eu ne schup in euwen inktpot geven dade al schraavend(schrijvend) vuurtluupt
iemand beetnemen van buiten Gent goa nekeer noar de bienaawer achter drieondert gram sliesters
iemand die al zijn kinderen meebrengt op bezoek Ze zijn doar mee ulder keuteljacht
iemand die de juiste woorden niet vind kstoa mee mane moend vol tanden
iemand die doet alsof een muilentrekker
iemand die hetzelfde denkt / zegt de noagel op de kop sloan
iemand die loens of scheel kijkt zijn ien uuge zegt sloapwel (soms ook fuurt ) tegen ’t andere
iemand die niet slim is te dwoas om talpe doenderen
iemand die scheel ziet den diene zijne rugge is uuk nat als gij tschiept
Iemand die simpel is van geest Veur em schept god den dag en moed’r schept de soepe
iemand een rammeling geven een nieuwe muile kàppe, mee eu muile tege de Dampuurte plàkke
iemand fysiek bedreigen (meestal grappig bedoeld) kgo ue ne schup in uwen intpot geve, dade al schraavend vuurtluupt
Iemand iets wijs maken iemand een vaaze in zein kluute droaje
iemand in zijn klokkenspel slaan iemand nen trôk in zij cabine gêven
iemand met een te kortebroek ejei achter den trein geluupe, ije woater in zijne kelder.
iemandop zijn gezicht slaan op eu muile toeken
iets dat verkeerd afloopt ’t zuur aan main zoetje
iets op krediet kopen op den plak kuupe
ik ben het hier beu het hangt hier maan kluuten aat
ik ben het niet met u eens maan kluutte, Pieroo!
ik ga naar mijn bed kik gaon naor men trèze/k’kruipe in mainen nest
ik ga op bezoek ‘k goa maan heufd nekeer binnen steken
Ik ga u een schop in uw kloten geven hé Kho jeu een schup in neu iekels geven en
Ik ga weg k Goa mijn matte oprolle k Goa mijn shuppe / maane buut afkuise
Ik heb de diarree ‘k goa maane kop deure mijn gat schaaten/ k”è ’t vliegend schaat
ik hoor niks ‘k uur ier gien kluute
ik ken er niets van ’t es maane winkel nie
ik kreeg het op mijn heupen ik kreeg er de rittepetite van
ik laat me niet beduvelen ‘k laote kik nie mee mein kluute rammele, spele.; klaote kik nie op mijne kop schijte
ik verkoop je een oplawaai kgoa eu mee eu moile tegen de Dampuurte plakke , ne klop op euw muile
ik zal je klap om je oren geven, dat je er niet goed van zijt ‘k goa eu een suuke op uwe spekkewinkel geve dadde stuikt gelêk een schelle pénse
ik zie je graag ‘k zie eu geire
ik zie niks ‘k zie gien kluute (of geen flate)
Ik zou graag hebben dat je nu toch een tijdje stil bent. Oaze’k u zegge: vuilbak, scheel uupe, tons wille’k u huure
in faling gaan. op de kuurmoart geroaken.
in stand houden in stand èwen
ingeschreven zijn op iemandsen boek stoan
ja wadde zet eu ma soeur, k zal ekik eu scheere
Je bent welkom Ge moet moar kome, ’t schofke zal opzite in den trap zal afgezoagd zain
Je hebt me beduveld Ge me bij d’n bok gedaon
Je probeert mij wat wijs te maken (morgen brengen in eenhoedendoos) morge brenge in een oeienduuze
je staat hier weer niks te doen(rond draaien als een drol in een plasemmer) ge stoat ier were rond te drooien gelaak nen stront in nen ziekiemmer
Je zit helemaal fout Baniengij !
jij dwaze vrouw gij dwoase tsjanne
ken uzelf, en je kent een ander an eu aage schete kende nen ander zane stroent
Kom schat, we gaan naar huis voor een romantische nacht Allez , treute, we zijme vuurt, ik zal eu thuis ne kier tuugen woar da het Belfort echt stoat
lang persoon twie meters n half woaibumenaat
last hebben van de gal (in de lente) ’t es opkôme van de bloaren
last hebben van gal (in de herfst) ’t es ’t afvallen van de bloaren
leg je maar al klaar legdeu moar al te bloeje
Lelijk persoon En muile om ne guidon op te pleuje
ligt er nog iets onderaan in het winkelwagentje edde Gaby al gezien
luister /hoor eens ! urkt ne kier iere
maar jij bent mijn vriendin hoor moar gaa zaat main loetse
Magere vrouw Planke mee in goat in
meetse meetse
Men kan zeggen wat men wil der goan veel zegges in ne zak tegen dat aa vol ês
met tegenzin iets doen ij eet er een broerken an duud
mijn concubine (vrouw met wie men een buitenechtelijke verhouding heeft) mijn koeketiene
Mijn echtgenote heeft een veel te kort rokje aan. Mijn treeze luupt were mee guul eur fuure bluut
mooie borsten in diep uitgesneden decolté de breudjes ligge veur de venjster
na ons dood doen de kinderen ons geld op achter oens pisse ze der putses mee
na ons plassen ze er putjes mee (na ons dood doen de kinderen ons geld op) achter oens pisse ze der putses mee
na ons trekken ze de ladder omhoog (profiteer van het leven) achter oens trekke ze de liere op
naast de pot pissen neevest de pot piessen
niet teveel grillen hebben ij nie zuveel tantewannekes
niets waard gien sjieke toebak wird (geen tabakspruim waard )
Onze Lieve Heer Hemelvaart Sies klem op
ook al ben je kwaad, ik zie je nog graag ein zaade ga kwoad aup ma, ge za ga taug ma loetse
Op condoléancebezoek gaan Te lijken gaon
op krediet kopen op de plok kupen
op vakantie gaan in verlof gaon, mee verlof goan
op zijn hoede zijn op zaane kievief zijn
opzouten , lazer op Bloas meine zak op /kuist eu schuppe af /kuist eu blèk af
overhoop liggen ’t ligt hier uup over klute
profiteer van het leven achter oens trekke ze de liere op
recht op zijn gezicht (vuistslag) klof op zijn bielde
ruzie hebben ter zit een oar in de boter/de katte zit in d’orloge/tes lagirre (la guerre)
stomp (mes) Ei kang’ t ter mee zijng bluut gat opzitte
Stout en benauwd Stijt en Benijt
string (onderbroek) olkuurde
t’is tijd om naar huis te gaan ’t es ’t ure van poliese
traag van aannemen dure de comprenure
Trek een haar uit zijn kloten en het zal klinken als een bel. (Hij is een grote vrek.) Trekt een hoar uit zijn klute en ’t zal klinke gelaak een belle
u hebt de haring verdronken (een metselaar die teveel water bij zijn mortel doet) g’hèt uwe hoaring versmuurd
uit de weg,maak plaats met ui,moak ploatse
vallen op zaan klute stuiken
van het begin tot het einde Ze zijn mee den hoendnaor de smesse
van iemand die dood is … es den ond goan eten geven.
veel drinken aa zuipt gelaak ne Zwitser
veel zin hebben in iets ’t woater in zijne mond krijgen
ver gezocht baa’t hoar getrokke
vliegensvlug zu rap alsof de wind
vrouw met grote borsten der es veel volk in de stoase
wat scheelt er met jou vriend wa est mee eu moat
wat voor zootje is dat hier ?! wa (vurte) boel es da d’ iere
Wat zegt u? Wa zegde? – wadèdadde
weggaan , heengaan euw schuppe afkuischen
ze heeft haar regels ze zit mee Marie , ook: de bloeprocesse go uiet
ze heeft lange benen euren eksternest hangt uuge in den buum
ze weet hoe ze het moet aanpakken z’heet er ’t handse van
ze weet van aanpakken z’ee ter een handsje van wig
ze zijn met de hond naar de smidse ze zijn mee de hoend naor de smesse
zegt men tegen iemand die in de neus peutert oade bove zijt breng meng sletse mee
zegt men tegen iemand met een spits gezicht smaat er un bruud noartoe en t’kom gesneeje weere
Zet daar uwe velo tegen! Zèt doar euwe velo teige!
zie je wel ziet sie sie
zij hebben mij bedrogen z’en ma en wieke gestoofd
zo is het tes azuuu
Zoals mijn gat op een peperkoek. (Het gelijkt er bijlangeniet op.) Gelijk main gat op ne peperkoeke.
zwaar ondervraagd worden de koas van tussen eu tienen hoale
zwarte kleur (van iets of iemand die zich vuil (zwart) heeft gemaakt hij/zij/t’ es zuu zwart of muurkeskluute

1266 Gentse woorden

(drop)lolly lekstok
(Fr. = zoontje) – (aanspreking) ventje, kereltje, jongen. fiston
(ongeremd) tong – zoenen , kussen aflèkken – Totten – Toezen – tonge droaien – moile
(post)duif pannenscheiter
(tabaks)pruim sjieke (toebak)
15 augustus vive Marie , Mie-klem-op
250 gr. van iets. koartse kielo.
AA Gent / KAA Gent (voetbalploeg) de Gantoise (den Azjee)
AA Gent-spelers Buffalo’s
aai striel
aaien strielen
aangenaam, tof wijs
aangezicht smoel, muile, weze, tote
aangifte doen inken:aangeven
aanhangwagen remork
aansteker brieké
aansteker alumeur
aap oap
aap(denigrerend ) marteko
aardappel patàt /patoater
aardbei eerbeze
aardworm teek
accordeon trèkzak
achteraan alachter
activiteiten aktivitaate
Afbeelding van man, persoon. Een boaske, peetse.
afgeleverd bezeurgd
agent fliek
agent azent
ajuin adjuun
ajuinsaus adzuunseisse
aldaar alginder
allemaal almoal
allemaal samen tuupestegoare
Allen samen. Alemoale tuupe tegoare.
alles OK ge zaa gezet laak nen oend mee vleuen
als oas
als je oischeu
alstublieft oastemblieft
altijd altaad
amai jawadde
Ambtenaar met strikdas Poasjaa ( = Paasei )
anjer  
apotheker pillendrojer
appel op stokje met snoep appeltsoeze
arme vrouw sluure
as van kolen. schrebielde
asbak sandrijee
aub àstemblieft
authentiek otantiek
Auto Vwatuur
auto otto
autodeur otodeure
autodeur puurtière
automaat – kauwgomballenautomaat siekenbak
baarmoeder matriesse
baasje boaske
babbelaar babbeleire
badplaats fiktief Strie-Poep Lez Bains
balustrade denning
bang beneit
bang benèwt
bang persoon benaatschaater, benaatschaaterigge, broekschaater
bang persoon schûwen
batterij pielen
bedampen bedumen
bedorven veurt
beenhouwer vlieschewer
beenhouwer bienèwer
Beerruimers Birboere
beetje beetse
beetje tsietse
beha loezenkaba
belangrijkste prinseposte
Beleg voor op brood. Wa bij.
Belle Perrez (zangeres) Belle peeres (zoals peren uitgesproken)
beluikstraatje tsiepkesdreve, site.
Bengaalsvuur (vuurwerk) firmegals
benieuwd – tangeroagtig
bent zaa’
Beteutert kijken. Ei e zijn tsiepuugskes op gezet.
Beuling Bloewuste
bewerken abimeren
BH soetjen
bh loezekabba
BH loezekaba
biefstuk buufstuk
biefstuk van de loze rib buufstuk van de luuzerèwe
bierbuik tuugzwere -tonne
bijna bekangst
bijna oâst
bitsige vrouw kenoalde
bivakmuts kagoele
bivaksmuts kagoelle
blaaskaak bloaskoake, steit en bebeit.
blaren bloaren
bloedarmoede (ernstig) Waoterigheid van ’t bloed in d’n uugste groad
bloedworst bloewuste
bloemkool blomkuule
bmw(automerk) brol mee wiele
boekentas karnasjere, ransel
boekentas ranzel
bokking druugen oarrink
boodschap commisse
boodschappentas ne kabba
boom buum
boos kolèrig
bord taluure
Bordeel kriebelmuite /veugelmuite / vuile taluure
bordeel caboane
Bordeel. Caberdoeze.
borst bust
borsten (tieten) tètten – beusten – loezen
borsten (zeer groot) kaorttaoffel
borsten van een zogende min , zoogmoeder mammelokke ( = De mammelokker es’t symbôl van de Gentsche Vraaje Puurters en bevolking die zich verzettegede tege den oengderdrùkker; ’t es de Moagd van Gent die eur gevangen pà voedt deur de troalies van zijn celle)
borstenhouder Loezekaba, tettenette, suutjein
borstenhouder tettekot
boterham snie bruud; botram
boterhammen stuute
boulogne worst bloende
bourgondier/levensgenieter ne lochte genteneere
brandweerman pompier
briefje van duizend (oude Bel Frank-en) briefke van duust, zakken
brievenbus boate
brol, rommel diefel
bromvlieg maoneschaater
bromvlieg peerdevliege
brood bruud
brooddoos bruutduuze
broodkorst bruudkroete
broodpudding pottink
broodrooster bruudruuster
brutaal astrant
brutaal iemand astranterik
buikloop scheiterije
bustehouder loezekaba
café met twijfelachtige reputatie kaberdoeske
Caramel (plat, van Quality street, in geel papiertje) moilevol
caravan caravang
Centerboor Tepelbuure
Charlotte zoalig waeve, da meins is zoalig moatse
chocolade sookla
clown klozegust
clown kloozeguust
coïtus seance, veugele
compleet guuldegans
condoom kapotangléze
condoom,doosje condooms kapotte,duuske kapotte
corned beef kornetbuuf
cowboyhemd kobo ènde
criminele activiteit krimieneele bezighaad
daar doare
daar ginter
dadel kadijster
dakgoot kernisse
dan toens
darmen beulinge
dat da, dadde
dat is (heel) erg t’es vried
Dat is mij te ingewikkeld nooi ga doar ne knop aan (naai daar een knop aan)
dat kan niet ja santé, ja allo
de den
de bocht omgaan den bocht pakke
De groeten De groetenisse – groensel De complementen
denken peisen
Denken dat iemand geluk had, maar toch niet. Ei es mee zijn gat in de boter gevalle, moar mee zijne kinne op den rand.
dennenappel sloaper.
deugeniet ne numero zonder nette, sloeber, kleine gangster
deugeniet rafasol
deugeniet rufte
deugniet roesoesoe
deuk bluts
deukhoed greetoed
deurknop klainke
deurpost chambran
Die oudere dame lijkt me flink verliefd te worden Oas een èwe schure in brande schiet, es ’t er gien blussen ne mier oan
dikke buik tuugzwere
Dikke buik (voor een man) een tuugzweire
dinsdag daasendag
Diplomatisch persoon Tottentrèkker /smoelentrekkèr
doei salu
doel (voetbal) de muite
dokter dokteur
dokwerker dokwirker
domme persoon ne achterlijken, stom kieken, een kalf
Domme persoon Stommenachterweertsover
domme trut dwoaze goele
domme trut treutavie
domme vrouw dwoaze kalle
dommerik kalf ’n alf
dondervliegje donderbiestse
Doof persoon. Duven eerpel.
doorsnee meisje Mietje van de kolmarsjand (het meisje van op de hoek )
dop (van een fles) tsjoepke
dorpel een zulle, preutekoeler
dorpel preutekoeler
dorpel/ zulle preutekoeler
draad van een vlieger klaawe
draag – boodschappen – reistas ne Kaba
draaien droajen
Draaitoestel om pure te maken. Passeviet.
drie dreie
driewieler triporteur
driftig persoon nen neidigaard
drinkbus pulle
dronkaard zatlap, steukske in mijne zielé, stuk in mijn kleuten een zatuufd
dronkaard zatuufd
druppel tsuurke
druppel nen uurekletser, een tsjuurke
duimspijker pieneze
dun gesneden boterhammen iefrèwebotterammekes
Dunne benen. Trommelstoke.
dwangbuis zottekapotte
Dwars persoon. Schiefzieker.
dwarse vent stîenezel (dweas kieken)
dwarsligger twis in de zak
dwarsligger ( persoon) schiefzieker
dwarsligger ( spoorweg) bielde, biele
echtgenote oalve trèwboek
één ien
een nen
een aalput een beerput ne birput
een arduin dorpel preutekoeler
een barak een brakke
een beetje een beetse, een tsietse.
een BH ne loeze kaba
een boekentas ne ransel
een boot ne buut
een bordeel een oerekot, kaberdoeze, kiete,
een boterham met pletkop nen botteràm mee uufflakke
een bus ne busé
een deel van een lied of versje vertellen een stroafke vertallen
een deken een soarge, soarze.
een dobbelsteen ne teerlink
een domme vrouw goele; een goele van een waaf
een dommerik ij ès mee olhuizekes gekwiekt
een dorpel biezebaaze
een geldbeugel ne slekkenstekker
een gierig iemand ne pezewever
een gierige vrouw eun girre
een goede nacht sloapwal in doe gien uge toe
een goochelaar ne schamateur
een hatelijke vrouw enijn
een hond nen noend
Een hond Nen ongd
Een hond Nen ond
een hostie tsezekespapier
Een jas, vest Ne frak
een kaakslag ne allez retour koaksmete
Een Kaalkop Kletskop , zijn huufd es lijk nen biljartbol
een katholiek nen tseef
een klein meisje e jeeffertsen
een kluis een kluize
een kortsluiting ne koersekwie
een krop salade ne krop salo
een lange warme mantel nen palto
een lolly ne lekkestok
een moeilijke persoon ambetanterik
een mooie vrouw snelle
een overlijden tschoap ès de preut af
een pistool een schietazer
een pooier ne makroo
een rietje een struitse
een rijkswachter een veldwachter ne schampetter
een schort een schoabe
een schouw een schijwe
een slabbetje een bavette – een zieverlapke
een smoking ne pietelére of ne koentekletser.
een soldaat ne soldoat
een step een trotinette
een stuk zeep een stuk ziepe
een stuurs kijkende man een meile lijk ne flokborste
een taart een toarte
een vaas een foaze
een vleier een meiwevoager – een fiele
een volwassen vrouw e jieffreiwe
een vuur een stove
een wrat een wurte
een zeef een zifte
eend goele
eend piel, goele
eentje ientsje
eerst iest
ei begaarde van pijkies ei begaarde van pijkiesµ
eigenaar eigenere
Eigenlijk Feitlink
eike aaike
elkaar malkoare
emmer iemer
en dan en tons
En dan ? en toens ?
en dan… entons…
en jij gelooft dat ? en ga geluuft da
enkels knoensols
er naar gissen/raden mé eu klakke noar sloan
erg (goed/slecht ) vrie (goe, slecht)
erg graag vrie gère/vriend gere
erge (dommerik) gestampten(ezel/uil )
ergens ieverans
ergens ieveranst
ert erwet
erwtensoep irweetsoepe,troempetsoepe, eerwtesoepe
eten fritte
fantasiebloempot ne kaspoo
fauteuil zetel
feest fieste
feesten fiesten
fiets vélo
fietsen vélo raaie
fietskader foerse
fietsstuur véloguidon
flaporen uren gelijk blafeturen- uren gelijk taluren
Flaporen. Lotsuures.
Flauw vallen Van zijnen Sies (af)draoien/(of)vallen, In de petoaters vallen, van zijn zelve vallen
fles flasse
flesopener nen aftrekker
flesopener aftrekker
flessenopener nen aftrekker
flessenopener opendoender
fluiten schuifelen
fopspeen tuuter , tuute , (mamme)lokke ; lokske
fopspeen tsoeze
fotograaf portrettetrekker
Fototoestel. Portrettentrekker.
foutje akkrootse
Franciscaan Bruine poater mée bluute voete
frieten eten een frietse stèkken
frigobox eiskaba
frikandel wieloke
fuchsia bellebuum
ga weg goa vuurs, bolle’t em af
ga weg ! kouist uw schuppe af !
gaan goan
gaan maffen goan sloapen
Galnootlaan Galnutloone
garnalen gernaat ; girnoart
gas goaze
gas geven buzze geven
Gebakken varkenszwoert. Koantses.
gedoopt in een baziliek baziliekér
geen gien
gefrituurde erwten kroakmandels
geit giete (ook voor auto 2pk)
gek worden de seskes kraage, ne zot
gek/ niet helder van geest seniel
geknoei,gepest, kluuteraa
gekrioel krawietelinge
Gelatinne. Leutsepoepe.
geld kluite
Geld. Spiekers.
geldbeugel portemoneetse
Geldbeugel Slekkestekker
geldbeugel portemonee slekkentrekker
geliefde vrouw of vlam koeketiene
Gelovig iemand Pilaorebaaiter
gelovig persoon nen kirkuil
geluk sjanse
geluk chance
geluk hebben mee zain gat in de botter valle
gelukzak sjansaar, buzze, pietzak
gemorst gemuust
genever slijmesnijer:’tsenoiver
geniepig persoon  
gent ghent
gent Ghènt, gantoise
gent de schuunste stad van ’t land
gentenaar gentenaere,stropke
gentenaar genteneire
gentse feesten gentsche fieste
gentse kop uuflakke
gentse kop uuflake
GEntse STAdsPOlitie GESTAPO
Geperste kop. Uufflakke.
Gesmolten varkensvet. Smeit.
gesuikerde appel appeltsjoeze
gevangenis kasjot; den amigo,prison, ’t rolleken,den bak
gewillig , beleefd zjantiel
Gezegde bij weggaan. Vrienden en gebuuren den diene es zijn kluten goan schure.
gezicht moile, muile, smoele, wezen
Gierig iemand. Pezewever.
gietijzeren geutene
glas gloas
Gleiden op ijs. Schoverdeinen.
Gleiden. Sliere.
glijbaan afrijzer
gloeiende hekel/grote afkeer hebben de vliegende scheite krijgen
glutenvrij nederlands
goederen marsjandies
gokken toisen/ tuisen
goochelaar schamateur
goot greppe een dakgote Kornisse
gras gès
Grasgeit Gesgiete
grasmaaier gesmachiene
grasperk gezzon
grasveld peloeze
graszode tsoenk
groen verkeerspaaltje van de stad Gent groenzjielbirke
groente groensel
grootmoeder & grootvader boemma & boempa
grote boezem vee volk in de stoase: ne gruuten balkon
grote knikker bolleket
grote neus kloef
Grote voeten Lochtinkterters
haag ‘oage
haar heur
haar (vrouwelijk) eur
haar (zoals op uw hoofd) oar
Haast je, vlug Schiet eu een beetsen op jong, beetse rap
halen hoale
ham espe
handborstel om stof weg te nemen flokkenbustel
handelingen die je niet bevallen getsjol
handtas sakoche
handtas scakause
handtas sjakos
hark roake
hart haat
havenarbeider dokwirker
Hawai Awai
hebben èng
hebt eit
heeft ee
heel dronken zijn stuk in maan kluute
heftruck nen klark
heg wjèèr
helemaal hieltegans, ielemoal
helemaal beneden hieltegans vanondere
heling eelink
Helling Talu
Hemdje lèveke
hemelvaartdag tsjies-klim-op
Hemelvaartdag. Sies klemop.
herinneren rappeleren
hesp espe
het et
Het (karweitje) is klaar IIJ et ut zitte lèk asde Flip zaane mutte
het bedrag? oeveel est
het beu raken t’scheit van kreige
het geld de pieke de monnijnk senze
het heeft geen zin t ‘es woater poempe in een mande
het internet ’t internet
het is ’t ès
het is hopeloos tes kluutvis
het is koud ’t es keiwe
het is zo t’ès ezuu
het laatste geboren kind t’kakkernestje
het station de stoase
het waait erg hard ’t es Baomes
Het zal niet pakken (zijn haring zal niet braden) zane hoaring zal nie brooie
hetzelfde tselfste
hey eej
hier alhier
Hier is het ’t ès iere
hij heeft diaree ij shijt bruine zepe
hij heeft geluk (een meevaller )gehad a es mé zijn gat in de boater gevallen
hij is gek aa es een vaaz’ of draaie kwaat
hij is gek aa ee ne slag
hij is gek aa ee ze niemier tuupe
hij is stomdronken ij és poepeloere zat /stiepelzat
hij wilt altijd zijn zin doen goestendoender
hoe komt het oekommèt
Hoe zit het nu ? wa dèst ?
hoeden ne noed – mutse – alpein – ne tsoep – een klakke
hoge hakken talongs
hond dier
honderd onderd
honderdduizend onderttuusd
honing zèèm
hoofd bielde
hoofdhaar in de war brengen verdestelewére
hoofdvlees uufflakke
hoogtepunt moment suprème
houd gij, hou jij èwde gij
houden èwen
huilen blète, schrieme
huisbrandolie mazoet
huiswerk (voor school) devoar
hun ulder
huwen in rok trèwe mee ne pietalirre
iedereen allemoal
iemand die (meestal leugenachtige en domme) excuses zoekt plantrekker
iemand die altijd klaagt over zijn gezondheid krokende kerren lupen t’langst
iemand die altijd lacht fuuremoale
iemand die gemakkelijk weent schriem – of tschiepmuile
iemand die negatief ingesteld is ne zwoartkaker
iemand die niet huwelijkstrouw is ne schiefzieker.
iemand die raar doet spast ne paljas.
iemand met een moeilijk karakter ijzenbijter -zuurproame
iemand met financiele schulden ne kloadsak
iemand met grote voeten lôchtingterter
Iemand met spleetogen. Tsiepuugske.
iets dat mislukt is ’t es kluutvis
Iets van iemand terug aanbieden. Smirre mee zijn eige vet.
iets verprutsen, kapotmaken verdesteluweren
Iets wat niet lukt of goed is. Een schete in een flasse.
iets zeggen uw totte opendoen, roere.
ijsje pieleke, crèmeke,krimke
ijskast aeskasse
ik ek
ik geloof er niets van ja, morge breinge in een duuske
ik haat je kha nen klup op unen bakkes einen
ik heb diaree gehad ké main huuft deure main gat gescheete
ik heb dorst ke dust
ik heb geen zin ke geen dust
ik heb het zitten ‘k ed an mijn kluute
ik moet plassen kmoe zieke
ik zie niet ksienie,
indigestie indigeste, de vapeurkes
ingewanden beulinge
injectie pikuur
inkom (deur drempel) zulle,
inkt int
inschrijving inschraaving
Internaat schole veur dag en nacht t’pensjonoat
is es
ja , wij hebben dat gedaan jom
ja (vervoeging) joajik, joag, joajaa, jom, joag, joans
ja hij heeft dat gedaan joajij
ja ik heb dat gedaan jaoik
ja ik heb dat gedaan bajôjik
ja zij hebben dat gedaan joans
jaar joare
Jacques Tsok
Jacques Tjok
Jakkes / uitroep van teleurstelling kus neu main kluute
jaloerse kwaadsprekerij hertevriteraaije
jam konfituur
jamie knuffelpoeper
janker /snotaap /kerel vol zelfbeklag Tsjiepmoale
jasmijn tsoesemiene
je bent aan het knoeien ge zaat aan’t brodspoele
je bent mijn schatje ge zaat gaa mein loetsje
je best doen eu tevuure doen
je hand uw hand
Jean Tsanne
jenever tsnuiver
jenever t’sjenuiver
jenever dreupel
jij gij
Jong gezicht. Melkmuile.
jong, vollop gesminkt meisje opgefokte tuutebelle, wandelende schilderije, sminkduuze
jonge bemoeial snotvinke, snotter
jongen joengne
jordy segers den drummer
Jozef Tseef
Jozef Tjeef
juist daarom tes justementdoarmee
jullie gulder
jullie (enkelvoud) ulder
jullie (meervoud) gulder, wulder, zulder
k’ben benieuwd K”ben tangerachtig
kaa gent de gantoise
kaakslag soeflette
kaakslag nen plamoaster op euw toote
kaakslag nen droai rond euw uure
kaakslag nen partelavé
Kaakslag Blafte
kaakslag geven koaksmete geve
Kaal Pletshoofd
kaal hoofd een kletshuufd, pletsekop
kaal persoon vliesmutse
kaalhoofd pletsekop
kaalkop vliesklakke
kaars kisse, bougie
kalender almenak
kalf mutte
kamerjas penwoar
Kapoen Kastaar
karnemelk kirremelk
kastanjes kastaonders
kat katte
kater koater
katholieken tsjeven
katholieken tsjééven
kauwgom sjiek
kauwgom sjieke
kauwgomautomaat sjiekenbak
Kei tof Vrie wijs
keizer karel kazer koearel, sjarlekain
keizer karel straat sjarlekain stroate
kerkhof kirkhof
kermis fuure
ketel kastrolle
kijk eens kaak ne kier
kikker pouit
kikkerdril poikopke
kind kleine
Kind tot adolecent (mannelijk, vrouwelijk) waarvan men op het zicht kan zien dat ze in staat zijn tot allerhande kattekwaad. Ne Roesoesoe
kip ‘oender
kip kieken
kippevel kiekskesvel
kitsch fanfreluchkes
klaar geried
klaarmaken geried doen
klagen weurtelen
klant der es goe volk
klapei Komére
klaproos kolleblome
kleerkast klierkasse
klein hondje preutelekker (of pee-elleke), knoenselbijter, keffer, sguuthondse
klein mes pennemeske
klein persoon lilliputter
Klein persoon. Poepke bove d’eerde
klein steegje ketske
Kleine kinderen. Kleine gasten.
kleine thermos pulle
kleur koeluirke
Kleutertuin Kakscholle
klompen kloefen
klootzak kluutzak
klop op je gezicht muilepere
kloten kluute
Kluchtige afbeelding, prent. Een zaintsewolle.
kluis geldkoefer
kluit boter ’n onskluutje buuter
knikker moarbol
knikker bollekèt
knikker moarbel
knikkeren (met knikkers spelen) moarbelen (mee de moarbels spele)
knipperlicht (auto) peinker
knoeier- brotspoelder
Koe uier. Ulder.
koelkast ijskasse
koffer koefer
koffie kaffee
kolenhandelaar koolmarchant
komen koome
kommisaris commesèr
komt het komm’et
konijnen slachter konijnepoeper
kookpot kasrolle
koord kuurde
koord van een vlieger spankuurde
koorts hebben k’ee koarses
Kop, hoofdvlees Uuflakke
koplampen faaren
Korenmarkt Kuuremorte
kostuum (pak) poaskazakke (1ste. kostuum)
koud kaawe
krabbescheer ekker, meervoud ekkers.
kramiekske keramiekske
krant gazètte
krioelen/spartelen krawietelen
kruisbes stekelbeze
kruiwagen kurtwoagen
krukas ville brukein
kuiken tsiepke
kuit braai
kuit kiete
kunnen keune
kus tjoeze – totse – ne toes
kusmond tjoezemoale
kussen:zoenen muilen,totten
kussen/zoenen muilen,totten
Laat me met rust. Bloast mijn supappe op he.
laatst loatst
lade schof
lange (militair aandoende ) regenjas of kapotte
langs een weg langst ne wig
lastigvallen kluten
laten loaten
leegklinkend vat /onzinverkoper nen babbeluut
leuk wijs
leuk wijs
licht blauw blieke bleiwe
lichtschakelaar interrupteur
Liefje schetebeze
liefje loetse
lievelingsvrouw schetebeeze
lijm soluse
lineaal regel
lolbroek flèwe plezante
lomperik gestampten boer
looplamp balladeuze
luchtband sjambrieire
Luchter Luuster
luchthaven vliegplein
lucifer stekske
lui den hipo; leeg
Luiken Blaffeturen
luister /hoor eens ! (bevelend ) urkt ne kier iere / Urkt ! (bevelend )
luiwammes leegganger
maandag moandag
maar ma
maar moar
maar neen ik banienôk
maar toch wel mabè’toet
maat/vriend moat
maatje maetje
Mager persoon. Pannelatte.
maîtresse koeketiene
Makkelijk te verleiden iemand. Een logte sigarre.
man vent
man die zich altijd laat doen nen tsète
manager babbelirre
manager manaazjer
mannetjeseend irpel
mantel palto
masturbatie (man) Mie de Vuist
medaille / ereteken madoilde ( maar ook denigrerend : brandmerk )
medicijn medekamente
meer mier
meerkoet merol
meikever meulenirre
meiklokje muugetjes
Meiresonne (oud Gents biermerk) mérezieke (merrie urine)
merel mirrelirre
met al uw grillen mee aol euw tantewannekes
mijn einde nadert ze zijn met den hoend naor de smeese
mijnheer mênier
militair saldoat
minnares koeketiene
minnares bijzit
Misdienaar Kriol
mist smuur
mist op de leie smuur op de laaie
mitrailleur mitrajet
moedertaal moedertoale
moestuin lochting
moeten moete
mond moale
mondje dicht èw deu moale / muile toe
mooi schune
mooi schuune
mooi (knap) meisje poeze, schuune madam
mooie vrouw sguun wijf
mooie vrouw een snelle
mooiprater uitveizer
motorkap kap
motorkap kapo
Muren bezetten, besmeuren. Plamoastere.
muurbloempje e mamzèèle
naakt pietse bluut
naakt padder,bluut
naaldhak talon
naar noar
naast neevest
naast neverst
nachtemmer pispot
najaar noajoar
namiddag achternoene
natuurlijk niet mô vanaages nie
nauwsluitende jurk De kat zat in d’arlose
nauwsluitende jurk een spanneetje
navel naffol, putse in euwen buik
nederland ôlland
nederlander ollander, kaeskop
Nederlander. Koaskop.
Nederlands (geografisch) ‘Ollands
nee ninok
neef kozein
neen, hij heeft dat niet gedaan. nienij
neen, ik heb dat niet gedaan. nienok
neen, wij hebben dat niet gedaan. niem
neen, zij hebben dat niet gedaan. niens
negen neege
Neger. Nen muur.
nergens nieverans , nieveranst , nieveransts
neusjes tsjoepkes
Niet aangenaam vrouwmens. Kalle,kalle van een wijf.
Niet al te slim en aangenaam persoon. Ne Kluiver.
Niet op verlof gaan. ‘K goa noar de cote de nieveranse.
niet opgeven nie pleuje
Niet snugger persoon. Kloefkapper, kneukel.
Niet snugger persoon. Klopstok.
Nietsnut /verlopen persoon /strandjutter nen bietskomer (= a beachcomber )
nieuwjaar nieuwjoar
nieuwsgierige kuurjeuzeneuze
nochtans pertan (pertans)
nooit nuunt
nootmuskaat notebeschoade
noppes mostoard, notses, klute gérar, potirde
notaboekje of zakagenda kalpaintsje
nummerplaat plakke, ottoplakke
O.L.Heer Hemelvaart Tsies klem op
ober garçon
ochtend nuchting
oke jongen sava joengene
oksel oaksol
Olie peilstok. Een gauge.
Oliebollen. Oliedotsen.
olielamp een kékelampe, ne kinkee.
omlijsting kadrement
omslag bataclan
onaangenaam vurte
onbeholpen etend ukje /prietpraat verkoper zieverirre ( zeveraar )
onderdorpel van een deuropening een zulle
ondertussen s’wijl
ondertussen altemets
ondertussen binst
onderwijzeres Iefrëwe of Iefer
onervaren jongeman hietekoekemuile
onfris /ongewassen persoon Kol-marsjand (houtskolen – brander /handelaar )nen boejemer
ongeluk malchance
ongeval accedent
ongeval merelére
onhandige persoon t’es ne handeluze – a ee twie lenkse puten
onnozel vrouwmens gêsgiete
onnozelaar onnuuzeleire
onnozelaar labbekakker
Onoverzichtelijk iets. Een zoekzaintse.
onrustig persoon zémelirre
onverzorgde vrouw slonse,slorie
onwaarschijnlijk nie onmeugelijk
Onze Vader (gebed) ne voaderoens
Onze-Lieve-Heer Hemelvaart Sies-klem-op
oog uuge
ook uuk
oorveeg soeflette – ne drooi rond uw ures – ne fievelamoer – en kaone – ne klets – en pieze – en taorte
oorvijg un blafte , un blaffeture, ne vieflamoer, n kêse, n blafte, n muilpere, n toarte, nen trok
oorvijg un blafte, ne plets op a koake
oostenrijk uusterijk
op- of afstapje ( drempel , trede ) tertzen op / tertzen af
open oope
oplichter charlatan
oplichter / foefelaar /prutser foefeleare
opscheppen stoefen, blageren
opschepper Chiké (-vent , ventje ) chiké(-waaf ), blazéé wijf, stoefere, blaheur, ne Jan-mijn-kluute
opschieten affeseren
Opvouwbare stoffen zetel. Nen leeghanger.
oud eiwd
oude vrouw èhwe tsjoeke, èhwe toarte, èhwe meete
overgaar gekookte etenswaar moespap
overloop paljee
paap kattekop
paard peerd
Paardenlookworst Peerdeluukwuste
Paardenlookworst Pèrdeluukwuste
paddestoel sjampienjoen
pak slaag doeffelinge,een rammelinge
Palletwagen transpallette
pan ( gietijzer) kasrolle
pannekoek ietekoeke
papaverbol holhuizeke
Papaverbol olhoizehke ( werd gebruikt als fopspeen)
papaverzaad holluizekes
paraplu pireleere
parochiehuis patronage
Pasen Poasen
pastinaak pastenaokel
pastoor paster
pater poater
peentjes met doperwtjes Petrus en Paulus
peer peere
pekineesje (hondje) preutelèkker
pensen bloewuste
peperkoek lekkerkoekee
peperkoek kommiezenespe
peperkoek lekkerkoek
pet klakke
piccalilly piekols
Pinksteren Sinkse
Pint bier. Een tsuurke.
pladijs (vis) ploate
plakband lakske
plakje kaas schelleke koas
plastic plastieke
Plat of diep bord talluure
pleister (voor wonde) ne plakker
plezanterik giestigoard
plots al meenekier
poepkonijn seksbeest
politie poliese
politiekantoor de permanet, permenense.
Polshorloge. Mijnen andzuun. Mijnen andzuun stoa nie zuust.
pompsteen poempbak
Pooier Makro
poort puurte
portefeuille slèkkestèkker, portefoelle, portefoelde
portefuille papieren geld houder slekkestekker
portemonee slekkentrekker
postbode fakteur
postzegel tember
potaarde eigrond /blomirde
potlood criejon
potlood potluud
praten klappen
prentje zoantje
Prentje, afbeelding. Een zaintse
pretentieus iemand schuunmazoetje
preutekoeler vagina verfrisser(arduin,dorpel voor de deur)
Preutse juffer preutmadoilde
Preutse, beschaamde vrouw, juffer. preutmadoalde
prietpraat ziever, zieveraje , zieverderaije
probleem probleeme
promiscu persoon nen afgelèkte botteram( een afgelikte boterham)
promisque vrouw trek ont (hond)
promoveren vereuveren
pruik pruuke, vals hoar
prutser kluiver
pudding Pottink
pullover trikko
Pullover Lijfrok
pyjama piezama
rare kerel oardegoard
rare vent kopereko
rare vent nannewuiter
rechter zuze
regen reegne
regenjas impermeabel,impère,pardesu
reizen (volkser moderner) op raaze
rem frèn
remmen frène
revolver revolvère/ pistol
rijden rijje
rijkswachter zwoantsje
roddeltante commére(-waaf)
roddeltantes komeren
roetsjbaan afrijzer
roetsjbaan montajn ruus
roken smuure, ruuke
rolluik persjeine
rolluiken persijenen
Ronde haren borstel. Nen koppejoager.
rooster ruuster
rot vurt
ruitjeshemd karo ènde
s o k kaasse
salami van paardenvlees bloende
Salon Scheizeloen
samen tuupe (tegoare)
sandwich sjandwies
savooi saveuje
schabernakel schabernoakel
schatje loetse, zoetse
schatje scheetse
schattig pechtig
scheermes schis
scheet mufte
Schijnheilig doen. ‘Tsiezeke uitange, ;t siezekes muile.
Schijnheilig persoon Tsiezekesmuile.
schoenhakken talongs
schoenveter nestling, nestel, raakuurde
Schoenveter. Rijkuurde.
schoenveters rijkuurden
schoffel ( werktuig) kapper
schol pladeis
schommel beis ; biezebeize
schommel raakoker
schommel biezebaaze
schommel bieze bijze
schommel rijkoker
Schommel Raakooker
Schommel. Biezebeize.
schone schuune
schop schuppe
schreien tsiepen
schreien / jennen / snotaap schrieme /schriemoale
schreier tsieper
schreier tsiepmoale
schroef vaaze
schroevendraaier toernavies
schudden van stok van coletiehout kollessiekleutser
schuif schof
schuurtje barak
scrotum sjakoosje
selder silderée
sering kruinagel , tsjoezemiene (jasmijn )
seringen tsjoezeminen
Seringen. Tsoezemiennen.
sigaar sigare
sigaret flokke-sigrette
sigaret flokke
simpele vrouw tsannemariejanne
sintels zenders
sla salo
slaapbol ( papaver somniferum) olhoizehke ( werd gebruikt als fopspeen)
slaapkleed taboart
Slaapkleed. Nen taboart.
Slaapkleed. Nen tabort.
Slaapwel en duffel je maar goed in (in bed) Sloapwal in dekt eu mee nen natten dwail
slagroom slagruum
slappe aardappelpuree toitsespap
slecht gehumeurd vies gezind
sloffen sletsen
slonzige vrouw voaile talluure
slordigaard ’t ès een virke van ne vent
slordige vrouw slonse -moederdoeze
smakeloos drugen hoaring
snede hesp schelle hespe
sneeuw sniew
snel ziere
snelle schnelle
snert irweetsoepe
snob fiskadijn, blageur
snoep spekke
Snoep met touw welke men kon laten draaien voor- en achteruit door aan het touw te trekken. Ne Kriekkrekker.
snoeven stoefen
socialisten sossen
sok keise
sokken kaases
soscialisten sossen
spade spo
Spanje spoaje
Speeksel. Muilevet.
speen ( van baby ) tuter
spiegelei peerduge
spier(en) kiete(n)
spinazie spinoze
spleet geire
staan stoan
standvastige persoon een kakop – een stienezel – ne koppegoard
stappen terten
station stoase
steuntrekker Dopper
stinken veurten
stoep plankier
Stoffen borstel. Nen flokbustel.
Stoffen legertas. Bazasse.
stom persoon drugekluut ;ne flèwe plesante
stomdronken poepeloerezat
stommeling ne kloefkapper : un boskalf
stomp , klop ne klop op eu uuge . an blafte op eu moale (, op eu smoel)
Stomp van arm of been. Puste.
stoofschotel stoveraije(voor vlees ) :ne zeuj (=zooi = stoofschotel van kip of vis )
stoofvleessaus stoverijsaasse
stoort het niet Missanetnie
stotteraar teutelirre akkelirre
Stout Steit
straat stroate
straat met bordelen de gloaze stroate
straathond muurziekèré
Strik (kleding) Strekske
stropdas plastron
stuk zijn ’t es noar de voantjes
stukje , een klein beetje tjietse
stuter schaverdijnen
stuur (fiets) giedon
stuur auto vollan
supositoir olpraline
supporter van AA Gent (voetbalploeg) nen Buffalo
t shirt een tinootse
T- shirt. Semiezelakostse.
taart met slagroom toarte mee créme foitée
tabak toebak
tafelkleed amelokke ameloake
tafelkleed ammeloaken
Tafelkleed. Ammeloake.
tapijt tapiet
Teerlingbak pietjesbak
tegen tege
telefoon telefon/ télefoeng
terwijl binst
testikkels iekels
tevergeefse inspanning leveren tes veur den hoend zaan kluute
tijdens binst
tikkertje spelen tiene spele
toch wel toet
toeslaan toegeslege
tof vrie wijs!
tof waas
toilet (wc) tscheithuis
toilet, wc tvertrek, noar achter
tonen tugen
tong ( lichaamsdeel) blad
tot ziens tsjoaw saluu
touw kuurde
touwtje kuurdeke
tovenaar schamateur ; schamoteur ( ook voor oplichter ), nen tuveneire
traag troage
trakteren trekteren
Trampelaar/Ongedurig persoon nen tekenterter
Treuzelaar trutselpot
trui pullover
tussen tussche
twaalf twoalve
twee twie
tweeduizend twieduust
twistzoekend persoon twissendrijver , twisdrijver
u eu
ui adjuun
ui anzjuun
Uitgleiden. Uitsliere.
Uithoren. De biesten uit zijne, eure neuze oalen.
uitleg explicoase
uitleggen explicere
uitvijzer uitveizer
uurwerk orlooze
vagina klinke/greete
vagina (wellustige vrouw) iete klinke
vagina verfrisser preutekoeler
Vagina. Preute, foef, treute, muize, pruime, zenoffel,
vallen op zijn klute stuiken
vals gebit nieuw’eetkoamer
van begin tot eind van èsset ènde tot ènde
van een vrouw met grote borsten z’es famielde van de
van een vrouw met grote borsten van Loesberghe
van het van’t
van moeders zijde langst moeders kant
vandaag vandoage
Varkensdarmen. Vettedoarmes.
Varkensmaag. Virkesmeutse.
vasthouden vasthéwe
veel plezier damuezeleute
veilig goe en wel
vensterbank véngstertablétte
vensterluik blaffeture
Vensterluik Blaffetuure.
Venstersluiting met draaiknop. Spanjolette, Spannelette.
ventiel soupape
ventilator bloojzer
verder vuu’der
verdorie tsjuu toch
Verdrinken Verzuip’n
verdwenen riebedebie
vereniging verieneginge, sjosjetaet
vergiet stramijne /Stramiene
vergissing erreur
verkoudheid vallinge
verlengdraad rallonge
verlengsnoer cordeljère
verloofde, lief, vlam koeketiene
versnelling (auto) vietisse
versnellingspook balladeur
Versnellingspook. Nen balladeur.
verstaan verstoan
vertrouwen vertraawe
vervelen ambetern
vervelend persoon veurtzak
vervelende vent beuzak ; beulzak
vervuild , kreupel en verpauperd volkstype(ook overdrachtelijk = een onderontwikkeld en niet verzorgd persoon ) schieve lavabo
verwarming sjofage
verzamelen tuupesammeréren
verzameling tuperamaseren
veteranenploeg FC loesbirge
veters rijkuurde
veters (schoen)nestels , rijkuurde
veters rijkuurde:schoennestels
vies vurt
vijs vaaze
viooltjes violetten
vitten , verzieken chicaneren , siekeneere
vitterij hessepikkerije , hertevriterije
vlieger cervolan
Vlinderdas. Vleugelmoere.
vodje lokke ( engels ;lock )Looke (=vodje met suiker ( en soms papaverbol) waaraan werd gezogen door kinderen )
voetpad plankier
vogel veugel
vogelkooi muite
voor veur
voor u ook veur ou van tselde
vooral surtoe
voordeel avance
voorgevel veurfazade
voorstellen prezenteren
Vooruit (bekend Gents theater) de Veuruit
vork fercette
vrank uilenspiegel-achtig persoon ne roste wasser
vrank uilenspiegel-achtig persoon t’es gelaak de roste wasser
vreemde schouwen
vrek peezeweever
vriend kameraot, ne moat
vriend moat
vriend (aanspreking) kameroad schoavelink
vriendin koeketiene
vrijdag vraadag
vroedvrouw achterwoartsterigge
vrouw vrèwe, waef
vrouw weif
vrouw deeke
vrouw Jeanne
vrouw (marginaal) jeanne
Vrouw met slecht karakter teeve,badde
vrouw met slecht karakter pekelteeve
Vrouw, neem uw mantel (vest), we gaan stappen Vraa, pact ui palto, zijme wig
vrouwelijke politieagent en flikesse
vrouwenonderbroek preutelapke
vuil vurt, voil
vulpen portepluum’
vuur vier
vw (automerk) vuil wijf
waarzegster woarzegsterigge
wastafel ne lavabo
Wat niet goed vlot, draait. Ne kluutmanswinkel.
wat scheelt er ? Wa dèster ? Wa schilter ?
wat wens je ? (Wat wil je hebben) Wa wilde ?Wa wil d’èn ?
wat zeg je? Wa zègde ? wablief ter eu? wadde?
water van de kraan woater van de kroane; kroantseswoater
Waterduivel Pierslok /dudule
waterketel ne muur
Waterketel. Nen teemuur.
website wepsaait
website wepstek
wees (zonder ouders) kulder; wieze
weg gaan zijn schuppe afkuise
wekker reveilde
wenen bleiten, schrieme
wenen schriemen
wenen , janken , zich beklagen tsjiepen, bleite
wenend iemand om bagatel bleitmuille
wentelteefje verloren breud, gebonte wittebruut
werden wieren
wesp fluitenier :wepse
West-Vlaming ne fluut
wetgeving wètte
wij wulder
wij gaan weg we goan vuurs
wij zijn weg we zijme vuurs
wijkagent waakazent, champetter,serieazent
wimpers pinkers
Winterjas. Nen palto.
witlof sukraakroat
witloof sekreikruit
witloof sakrijkrojt
witloof sekrijkruit
witloof secrijkruit
witte kool kabuise
woede collère
woensdagavond weunsdagoavond
woonde weunde
woordenboek diksionér
worst sosietse
wortel weurtol
wortel ( groente) wurtol, peekes
zaag Peerdewurtel
zaag Peerdewurte
zaak affirre
zagen (als in klagen) zoage
zagen in de zin van doordrammen wurtelen
zagepiet reutelveugel
Zakdoekje in bovenzak van vest. Stoefferke.
zaklamp piellampe
zalig zoalig
zaterdag zoaterdag
ze heeft grote borsten z’es van op de loesbergkoaie , zé grute loeze, tette.
Zeemvel Schurrevel
zeer leuk vrie wijs
zeiken zieke
zeikerd zieker
zeikerd zieker(m) ziekerigge (v)
zeikerds De vaef ziekers ( =de vijf pissers naar een fontein op het belfortplein )
zenuw (en) :zenuwachtig zemel(s) ; de zemels èn
zetel sjeezeloen
zij zulder
zijn gezicht zein totte, smoele
zo zuu
zo mooi zuu schuune
zoals gelijk
zoeken zoeke
zoen nen toes, een toeze
zoen toes
zoen, kus toot ,beeske, totsje
Zoenen Totten
zoetekauw Sjokolamoile
zolder mansarde
zonnescherm blaffeture
zotte doos e vindevogelken
zout zaat
zuigen tsjoezen
zuiger (auto) piston
zuigplek tsoezeplèkke
Zure snoep. Muilentrekker.
Zuur persoon. Azijnzieker.
zuurbol moalentrekker
zwaarlijvige persoon dikke pense; vetzak
Zwart of vuil zijn. Ei es zuu zwatr of muurkes kluute.
zwarte jeneverbes albezie, albese, olbeze
zweer zwirre
zwerver stroatzoeker
zweven zwieve
zwijgen u muil ewe, bek toe, a muile, kleppe toe
zwijn zwèn
zwijn virken
zwoel ‘iet,doef
zwoelte wormte

———-

Bron:

( Eddy LevisG@zette v.d. Gentsche Sosseteit)

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.