De draak op ’t Belfort

De draak op het Belfort is het waarmerk der Gentse stede en staat symbool voor “wijze waakzaamheid”. Het werd in de 14e eeuw vervaardigd op bestelling van het Gentse Magistraat. Sinds 1371 is de draak te bewonderen als windvaan op de spits van het Belfort.

Onder graaf Boudewijn IX belegerden de Gentenaren en de Bruggelingen de stad Constantinopel. De koningsdochter Blanca werd daarbij door de Bruggelingen gevangen genomen en ter plaatse in één der talrijke torens opgesloten. Na het vergrendelen van de deur vloog opeens een draak naderbij waardoor de bewakers de vlucht namen. De koning werd hopeloos en riep hulp in van de Gentenaars. Boudewijn IX verzamelde zijn manschappen en ging ten strijde tegen de draak. Doch telkens zij naderbij kwamen blies de draak ze terug met een stinkende rookwolk.

De moedige Gentenaars waagden nog een tweede poging doch de draak was niet te overwinnen.Er zat niks meer op dan terug te keren naar het kamp.

De teleurgestelde koning bood de Gentenaars nog een schatkist aan, doch bleek dit een hopeloze poging. Echter, de Bruggelingen vernamen het nieuws van de schatkist en namen initiatief de koning te overtuigen zijn dochter te redden mits dezelfde beloning zou volgen als aan de Gentenaars beloofd. De koning, die ten alle prijze zijn dochter wou redden, aarzelde geen ogenblik en stemde toe.

De Bruggelingen verzamelden zich rond een dampende kookpot waarbij zij de inhoud van een klein flesje aan toevoegden.

Vervolgens werd de pot tot in de nabijheid van de draak geplaatst, waarbij deze onmiddellijk zijn honger stilde. Na zich te hebben voldaan aan het aangebodene  viel de draak in slaap. Van deze situatie gebruik makende werd de draak de finale doodsteek toegebracht en vertrokken de Bruggelingen per schip, de buit ingeladen, inclusief Blanca, doch de Gentenaren en de koning achterlatende.

Aangekomen aan de mooiste stranden van het westen werd ter ere van Blanca de plaats waar zij hun schip aanlegden “Blanca-Bergen” (Blankenbergen) genoemd. De triomftocht werd verder gezet naar Brugge alwaar de draak als zegeteken op de St.-Donaatskerk werd geplaatst.

De Gentenaars, door het gedrag van de Bruggelingen, waren uit op wraak. Het geschikt moment afwachtende vonden de Gentenaars, onder leiding van Philip Van Artevelde, de geschikte gelegenheid om  Brugge op zijn knieën te krijgen.

De Bruggelingen trokken uitgehongerd en in processie door de stad om de hulp in te roepen van ridder St.-Joris, die destijds de draak versloeg.

De draak op St.-Donaas  werd door de Gentenaars veroverd en langs de Lieve afgevoerd en in triomf naar Gent overgebracht.

Tot op vandaag siert de draak het Belfort ter ere van de heldenmoed van onze voorvaderen.

Vertel eens … Gentse sagen

Naar Prudens Van Duyse (1804-1859)