1944-1946: Anseele Jr. Edward Franciscus

GentAnseelemarcelfb

°21.03.1902 – †28.06.1981

1944-1946: Waarnemend burgemeester

In de zaal Polka in de Vanderdoncktdoorgang was in september 1874 een meeting gehouden, waar Van Beveren, Paul De Witte en P. Verbauwen het woord hadden gevoerd over vrouwen- en kinderarbeid. Op deze meeting was Edward Anseele (geboren in 1856) aanwezig als toeschouwer. Op zondag 21 september 1874 werd E. Anseele lid van de Internationale te Gent. Alras wordt Anseele een vurig propagandist.

Op initiatief van Louis Bertrand werd op 10 december 1876 te Brussel een congres gehouden met twee punten op de dagorde nl. de regeling van de kinderarbeid en stichting van een “Union Ouvrière”. Van Beveren zat de vergadering voor, terwijl Anseele fungeerde als tolk. Op het congres kreeg de Gentse afvaardiging opdracht een programma tot stichting van een socialistische werkliedenpartij op te stellen en een congres voor te bereiden, dat op Pasen 1877 te Gent zou worden gehouden

Edward Anseele Sr. richtte in 1877 samen met Edmond Van Beveren en Louis Bertrand de Vlaamse Socialistische Partij op, een aftakking van de Belgische Werkliedenpartij. Hun sociaal-democratische instelling leidde naar de oprichting van de coöperatieve beweging en in 1900 naar het eerste gemeentefonds voor werklozen.

Reeds op 28 augustus 1868 verscheen in de “Beurzencourant” een oproep van de Werkersbond tot het bijwonen van een vergadering op 31 augustus 1868 in het lokaal Sint-Jacobs aan de Kleine Botermarkt, met als doel een afdeling van de Internationale te Gent op te richten en een voorlopig bestuur aan te stellen. De oproep is ondertekend door Seranne. Hieruit kunnen we besluiten dat er dan reeds contacten waren tussen Gentenaars en de afdeling van de Internationale te Brussel. Van deze vergadering hebben we nergens een verslag gevonden. Zeker moet de vergadering zijn doorgegaan want op het derde congres van de Internationale gehouden te Brussel op 6-13 september 1868 is er een Gentse vertegenwoordiging nl. Vanschaftingen (kamslager), Van Pottelsberghe (kleermaker), Seranne (vertegenwoordiger Broederlijke Wevers) en Adolphe Teirlinck (onderwijzer).

Volgens het Volksbelang werd de Gentse afdeling van de Internationale opgericht op 31 augustus 1868 in het lokaal Sint-Jacobs. Op 6 september 1868 zal Het Volksbelang in verband met het Werkerscongres te Brussel schrijven : “Dit congres draagt onze volle genegenheid. Er bestaat maar één enkele noodzakelijkheid en dat is een verzoening tussen het werk en het kapitaal”. En op 17 oktober 1868 zal Het Volksbelang schrijven : ”Wij kunnen niets anders dan ons daarover vergenoegen. Volksbeweging is volksvooruitgang” dit in verband met de oprichting van de Gentse afdeling. Nu we de opvatting van “Het Volksbelang” in verband met de Internationale kennen baart het ons weinig verwondering er twee studenten, J. Sabbe en H. Van Duyse, aan te treffen bij de eerste stappen van de Gentse afdeling.

Op 19 oktober 1875 gingen de vlasspinners van La Lys in staking, maar bij gebrek aan een weerstandskas eindigde de staking reeds de volgende dag. De arbeiders beseften dat ze zich moesten verenigen om macht te verwerven. De vlashekelaars van “De Lieve” stichtten eind oktober een weerstandskas. Bij de stichters behoorde E. Van Beveren. Op een eerste vergadering op 25 november 1875 telde men reeds 350 leden. Na enkele jaren van geestdrift zal het ledental echter opnieuw dalen.

Dit was echter niet het eerste “syndicaat. Reeds in 1857 hadden de spinners een weerstandskas gevormd, gevolgd door de wevers die “De Broederlijke Wevers” stichtten. In 1865 scheurde een groep vooruitstrevende jongeren zich af en richtten de weversmaatschappij “Vooruit” op. Uit een verslag van Karel De Boos blijkt dat de vereniging naast een weerstandskas ook weliswaar gering actief was op het vlak van de mutualiteit en de coöperatie (bakkerij). Karel De Boos werd eerst opgevolgd door Pol Verbauwen en later door Pol De Wachter. Na enkele jaren verzwakte de activiteit van de weversmaatschappij Vooruit. Op voorstel van Verbauwen werd in 1874 de samenwerkende vereniging “De Vrije Bakkers” opgericht. In 1875 telde deze vereniging een 86 leden en werden wekelijks ongeveer 850 broden gebakken. In “De Werker” spreekbuis van de Internationale en verschijnende te Antwerpen, verscheen half december 1875 een oproep tot het stichten van een vrijzinnige ziekenbeurs. Nog in december 1975 had een eerste vergadering plaats. Pol De Wachter werd voorzitter van de mutualiteit, die ter herinnering aan de vroegere leider “Bond Moyson” werd genoemd. Het reglement werd goedgekeurd in 1876. Eerst in1886, na een samensmelting met een aantal andere mutualiteiten, zal “Bond Moyson” belangrijk worden

Edward Anseele Jr. zag het levenslicht op 21 maart 1902 te Gent. Als burgerlijke ingenieur bouwkunde alsook in kunsten en ambachten was hij van 1933 tot 1976 gemeenteraadslid voor de Belgische Werkliedenpartij (BWP).

Een eerste schepenambt nam hij waar tussen 1.01.1933 en 30.06.1934, meer bepaald van het Onderwijs. Als schepen van Openbare Werken fungeerde dhr. Anseele Jr. tussen 4.01.1939 en 17.11.1941. In 1944, na de bevrijding, werd hij voor een derde maal aangesteld als eerste schepen, wederom van Openbare Werken, waardoor hij ook als waarnemend burgemeester zetelde, door ziekte van Alfred Vander Stegen, tot in 1946.

Hij was nationaal ondervoorzitter van de Belgische Socialistische Partij van 1945 tot 1954.

Als volksvertegenwoordiger tussen 1936 en 1973 bekleedde hij vijfmaal een ministerpost.

Door betrokkenheid bij het RTT-schandaal in 1973 nam hij als Minister van Verkeer onder druk van de CVP en de oppositie ontslag omwille gezondheidsredenen. Hij werd toen opgevolgd door Jef Ramaekers (BSP-SP).

Hij stierf te Sint-Martens-Latem in 1981.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1981 – Vol10 N°4

Ghendtsche Tydinghen 1980 – Vol9 N°1

Ghendtsche Tydinghen 1975 – Vol4 N°1