Jan Breydelstraat

SAMSUNG CAMERA PICTURESDe Jan Breydelstraat loopt van de Burgstraat naar de Korenlei. Dit aangename straatje geflankeerd door diverse winkeltjes en restaurantjes kwam tot stand na demping van de Oude Houtlei in 1899 waardoor de Appel- of Minnebrug gelegen aan het huidige Appelparkje verdween.

Gentoudehoutleiappelbrugcafedeguldenappelantoondeloof

Oude Appelbrug – Antoon de Loof – Fb

Het zuidelijke deel tussen het Appelbrugje en de Drabstraat was ook gekend als de Curteruchstraat, Curterughstrate, Curte Ruckstraete, Rinkstrate, Zeertzak of Appelbrugstraat. Volgens Geschiedkundige J.J. Steyaert werd ze ook Sirsac , Zerzaksteghe of in 1812 Zeurzaksteghe geheten.Het deel naar de Burgstraat toe heette de Breidelsteeg. Het was een verwijzing naar een breidel, een mondstuk voor paarden. Hier waren toen verschillende zadelmakers gevestigd. In de stadsrekening van 1823 is er voor de eerste maal Breydelsteghe (rue des selliers) te bespeuren.

gentjanbreydelstraatalfonsobricenofb

Jan Breydelstraat – Alfonso Briceno – Fb

GentOudeHoutleicafedegoudenappeljanbreydelstraatAntoondeloofFb

“Gulden Appel” – Antoon de Loof

Doorheen de Jan Breydelstraat liep de Oude Houtlei die uitmondde in de Leie. Deze stadsgracht gegraven in 1165 maakte deel uit van de stadsvest omheen de St.-Michielsparochie. Het Appelbrugje verbond destijds de 2 delen Jan Breydelstraat. Op 2 februari 1869 besluit de gemeenteraad de stenen Appelbrug tussen de toen Zeurzaksteeg en de Breydelsteeg te vervangen door een draaibare ijzeren brug waardoor de brug een halve meter lager kan komen te liggen.

De naam “Appelbrug” is ontleend aan het 15-eeuwse “hostellerie de Gulden Appel”, later “Hotel De Coninck”en momenteel het museum voor Sierkunst. Langsheen de Leie ligt nu het Appelparkje.

GentOudeHoutleifotonieuwzichtopLeieuitJanBreydelstraatAntoondeLoofFb

Appelparkje – Antoon de Loof – Fb

De Jan Breydelstraat is vernoemd naar beenhouwer Jan Breydel, Brugs verzetsstrijder die samen met Pieter de Coninck een voorname rol speelde in het verzet tegen de Franse heerschappij met de Guldensporenslag van 1302 tot gevolg. Dankzij het boek “De Leeuw van Vlaanderen” (1838) van Hendrik Conscience worden beiden tot helden verheven daar waar de realiteit het enigszins anders laat vermoeden.

GentJanBreydelstraatGustavoMartinieFb

Jan Breydelstraat – Gustavo Martinie – Fb

—————

Bron:

http://www.St.-Pietersdorp.be 7c

Gentblogt: Albert Sugg en de Belle Epoque: série 1 (10) Oude Houtlei

https://inventaris.onroerenderfgoed.be

Ghendtsche Tydinghen 1993